E-mail

szaboojj@gmail.com

 
Menü
 
PREZENTÁCIÓK
 
Tanulmányok
 
Erődítés történet
 
Kárpáterődítések
 
Het verdedigingsstelsel van het Koninklijk Hongaars Leger in de Oostelijke Karpaten
Het verdedigingsstelsel van het Koninklijk Hongaars Leger in de Oostelijke Karpaten : De bezettende strijdkrachten

De bezettende strijdkrachten

  2008.01.07. 18:15

De bouw van de forten schiep de beste voorwaarden voor de verdediging, maar het gevecht moest geleverd worden door de fort soldaten. Zij waren niet allen hetzelfde getraind, zij hadden niet dezelfde opleiding en wisten niet allen de regels van het defensieve gevecht.

Er waren geen twee dezelfde forten, laat staan fort compagnies. Het operationeel  reglement van het Koninklijk Hongaars leger heeft altijd de strikte opvolging, de schema’s en de stereotiepe toepassing van de orders verboden. De Bevelhebber van de Generale Staf van het Koninklijk Hongaars Leger gaf enkel “principes” voor de training van de fort compagnies. Een eerste dergelijke richtlijn werd uitgegeven in de zomer van 1943. Voordien werd de training gegeven  volgens de praktische Infanterie Richtlijnen. De training voor de fort compagnies werd gegeven door  de korpsen die de gegeven vestingen superviseerden. Bijgevolg viel de training van de fortcompagnies onder supervisie en professionele leiding van de Infanterie Commandant van de XII en IX Legerkorpsen. Nochtans was een fort compagnie niet enkel een infanterie onderdeel maar eveneens een totaal nieuw element in het Koninklijk Hongaars Leger. Haar tactiek verschilde van de tactiek van de infanterie en zeker van de berg gevechtstroepen..

 

         Het voorstel voor een eenvormige leiding over de training van de fort compagnies verscheen reeds in het inspectie verslag van eind 1942. De eerste door de Bevelhebber van het Koninklijk Hongaars Leger uitgevaardigd order zag het licht op 2 april 1943. Het is de moeite waard om het gehele document te kennen omdat we er de geest van de training, het elan voor de opvoeding van een nieuw type soldaat, de “Fort Soldaat” in kunnen aanvoelen. (80) De Generale Staf had het in zijn richtlijnen enkel over de training van het nieuwe type soldaat. De fort compagnies bleven in alle andere aspecten van de opleiding ondergeschikt aan de korpsen en dus ook aan de dagdagelijkse problemen zoals de toeleveringen.

 

         “Training Instructies voor de fort compagnies van 01041943.

 

         Budapest, 02041943

1)      Doel van de training, uitgangspunten.

 

         De opzet van de zomertraining is de kennis in de praktijk brengen van de hoofdzakelijk theoretische materiaalstudie tijdens de winter. Namelijk: het verhogen van de defensieve mogelijkheden van de vallei blokkades door training van de genie operaties, de verbetering van de camouflage der gebouwen, de kennis van elke individuele soldaat van de fort compagnie van de defensieve opstelling en het terrein en het zich inleven in de uitvoering van het defensieve gevecht.

Het Fortificatie Hoofdkwartier zal al zijn experts uit de artillerie, genie en infanterie samenbrengen onder het bevel van zijn commandant van het training departement om de defensieve planning en de vuurkracht te bestuderen, hierbij geholpen door de commandanten van de bataljons en de fort compagnies.

 

         Zij zullen de nodige supplementaire noodwendigheden uitwerken op tactisch en technisch gebied, de plaatsen van de hindernissen en de prikkeldraadversperringen onder hoogspanning definiëren en hun bevindingen voor de verdere ontplooiing van de vallei blokkades rapporteren.

 

         De training dient met gemengde pelotons en compagnies te gebeuren in overeenstemming met het defensieve plan op zodanige wijze dat hun defensieve taak kan worden ingeprent.

 

         Naast de morele opleiding moet de nadruk van de training liggen op het inprenten van de tactiek van de verschillende weerstandsnesten, van de pelotons posten en van de gehele valleiblokkade.

 

         Probeer de training steeds uit te voeren met zoveel mogelijk mensen.

 

         De voorzieningen welke nodig zijn om de professionele kennis volledig meester te worden moeten tijdens de zomerperiode geleverd worden.

 

         De training zal gebeuren op de plaats van de valleiblokkade zelf onder de leiding en controle van de bataljons en onder leiding van de commandanten van de fort compagnies. De leden van de fort compagnies zullen praktijkervaring opdoen in het beweeglijk gevecht samen met  de infanterie.

Twee dagen zullen gewijd worden aan gevechtsgenie kennis en de andere dagen van de week aan gewone gevechtstraining. De fort compagnies zullen minstens eenmaal in de maand samen met de andere leden van de bataljons deelnemen aan marsoefeningen waarvan de lengte steeds zal vergroten. In de marsen is een verplaatsing van 1 tot 2 dagen voorzien met bivak in de open lucht. Deze oefenalarm verplaatsingen naar de defensieve stellingen van de vallei blokkade zullen meermaals plaatsvinden en gecombineerd worden met oefeningen van 2 tot 3 dagen op het terrein van de vallei blokkade en in de omgeving.

 

         II) richtlijnen voor de zomer training.

1)      Algemeen:

 

         Er zullen per fort compagnie zoveel professionele training teams opgericht worden als er plaatsen zijn bij de pelotonssectoren in de vallei blokkades, rekening houdend met de vermindering van de troepen door wachtbeurten en andere activiteiten.

 

         De training zal door de pelotonscommandanten, respectievelijk compagnie commandanten, gegeven worden volgens het voorgeschreven maandelijks trainingsschema en volgens het gedetailleerde week schema, gebaseerd op het maandelijks en dat één week op voorhand wordt opgesteld. Diegenen die geen deel hebben genomen aan de training van de vorige week zullen altijd en bij de eerste gelegenheid ingezet worden bij de training volgens het wekelijks schema. De training van de groepen die uit de pelotons zijn samengesteld, zal verzwaard worden door het gebruik van zware infanterie wapens. Leer de bewegingen van het defensieve gevecht aan, prent hen in hoe te vechten tegen alle mogelijke varianten van aanval door de vijand.

 

         Gedurende de compagnie opleidingsperiode zullen meerdere pelotons samen oefenen. Prent hen de samenwerking en de onderlinge ondersteuning van de pelotons in. Doe verschillende oefeningen waarbij de enen voor vijand “spelen” en de andere voor “verdedigers” en omgekeerd. De gehele fort compagnie moet herhaalde malen gezamenlijk het defensieve vallei blokkade gevecht inoefenen. Bij deze oefeningen zullen andere compagnies, zoals verordend door de bataljonscommandant, voor de  vijand doorgaan. Bovendien dient het gevecht op de voorgrond van de basis weerstandslijn ingeoefend te worden. Hierbij zullen de fort compagnies ook als vijand optreden om alzo een volledige kennis te verwerven van de mogelijkheden van de vijand om die voorgrond te benaderen.

 

         Voeg regelmatig situaties in bij deze manoeuvres waarbij de commandanten van de lagere echelons verplicht zijn afzonderlijk en onafhankelijk te opereren. Leer hun verbinding en mogelijkheden tot samenwerking  en onderlinge ondersteuning te zoeken met de naburige eenheden, om hen zo de noodzaak te laten aanvoelen om hun situatie niet enkel aan hun eigen oversten te melden maar ook aan hun buren om zo de beste voorwaarden tot samenwerking te creëren.

 

2)      Vuur instructies

 

           De fort compagnies zullen oefenen met scherpe munitie en ook met zware infanteriewapens, vooral op het territorium van de vallei blokkades om alzo de mogelijkheden en de effecten van de wapens te ervaren eveneens leren zij, reeds nu, in vredestijd, j zeer snel de afstand tot het doel te bepalen, samen met de kennis van de vuurconcentratie, het schieten vanuit de schietgaten en vanuit de “Kocsis” pantsering. De plateaus, nodig voor de zware infanterie wapens, zal door het Fortificatie Hoofdkwartier geleverd worden zodra gefabriceerd. Organiseer manoeuvres met alle zware wapens en de bataljons artillerie met scherpe munitie gedurende de opleiding van de compagnie. De opleiding zal georganiseerd worden door de bataljons commandanten met strikte in acht name van de veiligheidsregels.

 

3)      Genie training

 

           De bedoeling van deze opleiding is om elke soldaat van de fort compagnie te leren hoe schootsposities, loopgrachten, wachtposten, de vorm van de zijwanden en de bodem van de loopgrachten te bouwen. Leer hen aan hoe te draineren, hoe prikkeldraadversperringen aan te leggen, hoe de constructies  perfect te  camoufleren, hoe mijnenvelden te ruimen. Het fortificatiehoofdkwartier zal de luchtfoto’s aan de fortcompagnies overhandigen zodra ze ontwikkeld zijn. Hierbij zullen praktische instructies en het nodige geld voorzien worden om de best mogelijke uitvoering te verwezenlijken. Er zal eveneens het nodige materiaal voor spervuur van de gevechtsgenie ter beschikking gesteld worden.

 

           Elke man van de fort compagnies dient te weten wat de elektrische obstakels onder hoogspanning betekenen. Elke man moet in staat zijn de gereedschappen voor het grondverzet, de gereedschappen voor het versnijden en vormgeving ervan zo goed te gebruiken dat hij de nodige veldwerken op het territorium van de vallei blokkade kan uitvoeren. De genie opleiding mag niet ten koste gaan van de tactische opleiding, en mag zeker niet leiden tot een overbelasting van de soldaat en tot zijn degradatie als ongeschoold arbeider. De genie opleiding mag maximaal gebeuren gedurende twee dagen per week.

 

           Het kader en de opleiding van de groep instructeurs van de gevechtsgenie, nodig voor de opleiding van de fort compagnies is reeds in de winter geregeld. Deze groep zal de leiding en de controle nemen over de recente genie werkzaamheden. Aan het einde van de opleiding zal iedere fort compagnie verscheidene goed getrainde genie onderofficieren hebben.

 

4)      Signaal Training

 

           De commandanten van de fort compagnies werden geďnformeerd over de voorziene getalsterkte van de signaal eenheden en de levering van het technisch signalisatie materiaal bij Fortificatie Hoofdkwartier gedurende de opleiding. Het beloofde genie materiaal zal nog dit jaar beschikbaar zijn. De signalisatie onderafdelingen van het Fortificatie Hoofdkwartier zal de commandanten van de fort compagnies informeren over de volledige uitbouw van het kabel netwerk. Het Fortificatie Hoofdkwartier zal een handboek ter beschikking stellen voor alle commandanten van de fort compagnies alvorens het materieel te verdelen. Zodra de mensen die aangeduid zijn voor de telefoondienst de communicatie sets ontvangen hebben zullen zij voldoende tijd hebben om te oefenen, zelf nog in vredestijd.

 

           Het radio en fotofone materiaal zal slechts in 1944 aan de fort compagnies geleverd worden. Toch zullen zowel de draadloze apparatuur samen met de telefonie apparatuur nog dit jaar geleverd worden zodat de commandanten van de fort compagnies en de toekomstige groepscommandanten de gelegenheid zullen hebben om zich deze apparaten eigen te maken. De mogelijkheid dient voorzien te worden om te oefenen met materiaal, geleend van de transmissie compagnie van het supervisie  bataljons hoofdkwartier nog voor de levering van hun eigen apparatuur.

 

           Deze “richtlijnen” werden nog steeds uitgegeven door de Chef van Staven, maar er diende eveneens een afzonderlijke richtlijn uitgegeven te worden in verband met de controle. Het was logisch dat de Chef van staven niet persoonlijk de leiding en de controle over de training van de fort compagnies op zich kon nemen; daarom vaardigde hij richtlijnen uit voor de supervisie. De Adjunct Supervisor van de Infanterie werd belast met de supervisie van de fort troepen. (81)

 

           Toen werd onder het systeem van de supervisie over de troepen verstaan, de professionele supervisie over de eengemaakte opleiding van de verschillende leger- en diensten onderdelen. De cavalerie, de veld artillerie en de luchtafweer, de pantsertroepen, de luchtstrijdkrachten en de gevechtsgenie troepen hadden verschillende supervisors. Van deze had enkel de infanterie supervisor een adjunct; dit kwam omdat de infanterie numeriek het grootst in aantal was en het gebied van de infanterie supervisor ook het meest verspreid was. In de herfst van 1943 werden nieuwe richtlijnen uitgevaardigd door de Adjunct Supervisor van de Infanterie; hij ondertekende deze reeds als supervisor van de fort troepen. Dit gedetailleerde reglement maakt het duidelijk wat onder het concept “fort soldaten” verstaan werd en wat van hen werd verwacht. (82)

 

           We publiceren hier woord voor woord, enkel die nieuwe elementen in het reglement die in het voornoemde document een de lezer werden voorgelegd.

 

“ Richtlijnen voor de training van de fort troepen in 1943-1944

Aan de Chef van de Operationele Groep van het Hoofdkwartier.

Budapest 30 september 1943

 

1)      Algemeen

 

         Vorig  jaar moesten er veel problemen in verband met de vorming van de fort troepen opgelost worden…

 

         De bedoeling van de genie training is de capaciteit van de weerstand van de valleiblokkade te verhogen… Het moet duidelijk zijn dat ons systeem niet van dezelfde aard is van forten zoals de Maginot  lijn of de Westwal, maar opgebouwd is vanuit vallei blokkades gebouwd zoals vestingen te velde versterkt met betonnen bunkers. De kracht van de verdediging is niet gebaseerd op de betonnen bunkers maar op de doeltreffendheid van de verdedigende troepen, op hun beweeglijkheid, op hun perfect gebruik van het systeem van versterkingen te velde, op hun paraatheid voor de strijd, op hun zucht naar het gevecht op korte afstand.

         Het moet duidelijk zijn dat de training van de fort troepen, naast de algemene basis training, een training is gespecialiseerd in de verdediging omwille van de speciale opstelling van de vallei blokkades. Dit wil absoluut niet zeggen dat de fort troepen passief moeten wachten tot de vijand de vallei blokkade genaderd is, ze omsingeld heeft en vanuit die positie de aanval begint. De vallei moet beveiligd worden, zij moet voor de vijand afgesloten worden. De uitvoering van deze opdracht hangt af van de  doelgerichte geselecteerde vordering in het gevecht welke er bij de training dient ingepompt te worden.

 

2)      Richtlijnen voor de uitvoering van de training

 

a)      Niet veel theorie, het algemene principe is dat de training vooral praktijkgericht is. Woorden vervliegen, maar het werk vervolledigen en de praktijkervaring blijft hangen in de hoofden van de mensen.

b)      De morele opvoeding van de troepen en de ontwikkeling van de “Fort troepen” spirit is de voorwaarde van het succesvol gevecht.

c)      Vuurinstructie… De fort compagnies zullen over het algemeen oefenen met scherpe munitie op een terrein van het fort dat op eenvoudige wijze kan afgescheiden worden. Hierdoor herkennen  de soldaten hun vuurkracht…Doe oefeningen met gemengde eenheden, versterkt met zware wapens, om het resultaat van het vuren te ondervinden, de gebruiksmogelijkheden, het toepassen van geconcentreerd vuur.

d)      Het doel van de gevechtstraining is hen op te voeden tot denkende, toegewijde, onafhankelijke fort strijders die zich onmiddellijk aan de gegeven situatie aanpassen. Elke sectie zal apart oefenen. Geef tijdens de oefeningen een zodanige opdracht aan de sectiecommandanten, dat zij gedwongen worden om zelfstandig beslissingen te nemen. Dwing hen eveneens om de invallen van de vijand af te blokken en het gevecht op eigen initiatief verder te zetten. Leer hen onafhankelijk te opereren en klaar te zijn om het contact op te zoeken. Leer hen elkaar onderling te helpen en samen te werken met de nabije troepen…

 

Leg de nadruk er op en laat hen het belang aanvoelen van een allround verdediging. Elke soldaat moet beseffen dat de vijand niet enkel langs de voorzijde, maar evengoed langs de flank of de achterzijde kan aanvallen, en wat meer is, de vijand zal vooral langs daar proberen tot de positie door te dringen.

Iedereen moet er van overtuigd zijn dat hij zijn positie moet verdedigen, zelfs als de vijand er reeds geruime tijd is voorbijgetrokken.

e)      Genie training

Leer hun de opbouw van prikkeldraadversperringen, de omheiningen en       verbindingen aangezien er vele zulke prikkeldraadversperringen in de valleiblokkade zijn die weinig echte weerstand bieden in het gevecht. Bijvoorbeeld, als de stalen staven onvoldoende diep in het beton ingebed zijn, hebben de versperringen te weinig houvast en kunnen gemakkelijk verwijderd worden zonder draden door te snijden en te vernielen. Er zijn vele plaatsen die niet kunnen geobserveerd  noch met machinegeweer beschoten worden. Deze deficiënties moeten geleidelijk aan verwijderd worden tijdens de genie training.

 

 

f)       Opleiding in de duisternis

 

Flaring bead and notch. Materiaal voor het gevecht bij nacht, verplaatsingen, een vooraf bepaald punt bereiken, wegen aanduiden door middel van visuele tekens, observatie, afluistering, verkenning, aanval op voorwaartse waarnemers en vijandelijke nesten…. Het geluidloos transport van zware wapens en munitie door moeilijk te overschrijden terrein.

 

g)      Lichamelijke opvoeding

 De nadruk dient gelegd op jiujitsu en het sportieve werpen van      handgranaten. Ook belangrijk voor de fort compagnies: boomklimmen, muurklimmen, vorderen in het terrein met steile hellingen, tussen prikkeldraadversperringen, sprongen in de diepte, met de rugzak op in de loopgrachten springen, uit de loopgrachten komen met een geleidelijk aan zwaardere bepakking.

 

Voor de fortcompagnies is de ski training zeer belangrijk aangezien sommige                    plaatsen van de vallei blokkades enkel op ski’s of met sneeuwschoenen te bereiken zijn. Geef daarom ski training aan zoveel fort soldaten als maar enigszins mogelijk.

 

h)      Zoals vroeger zal het overkoepelende Legerkorps de nodige maatregelen treffen in verband met de opleiding en voortgezette training van de onderofficieren van de fort compagnies en ook van training van de kandidaat officieren gedurende hun diensttijd bij de troep.

 

Het is nuttig de cadetten gedurende hun theoretische opleiding samen te brengen in groepen in de fort bataljons, mobiele en grenswachttroepen in de daarvoor meest geschikte vallei blokkade.

 

 

Generaal majoor Ferenc Bardoczy

 

         De fort compagnies van het Subkarpatische gebied werden gemobiliseerd omwille van de nadering van het front. De training van het personeel, opgeëist uit de reserve, stelde speciale eisen. Daarom werden nieuwe richtlijnen uitgevaardigd. De toepassing van de andere goed doordachte types van opleiding zouden ofwel niet mogelijk ofwel niet van toepassing zijn voor de fort compagnies. De pogingen om een speciale spirit te creëren voor de fort compagnies wordt zeer sterk benadrukt in het volgende document. Zij deden hun best om de traditionele praktijken, door de volgende slogan gekarakteriseerd, uit te roeien:”alles is toegelaten door de ancien tegenover de rekruut”. (83)

 

         Richtlijnen betreffende de training van de gemobiliseerde fort compagnies vanaf 15121943 tot 15111944.

Budapest 14 december 1943.

 

         Deze instructie beveelt de mobilisatie van een aantal fort compagnies in overeenstemming met de kazerneringmogelijkheden vanaf 15/12/1943.  Hierdoor dienen mijn vroegere trainingsorders, uitgegeven onder nummer 85/pres. Als volgt uitgebreid te worden:

 

         De meerderheid van het gemobiliseerde personeel werd nog niet heropgeleid tot fort compagnie, zij zijn nog niet bekend met de desbetreffende wapens, evenmin met de genie werken rondom de vestingen.  Zij hebben evenmin de kennis van het gevecht vanuit de vestingen ingeoefend. De huidige militaire situatie toont aan dat de valleiblokkades vroeg of laat een rol gaan spelen in deze oorlog. Het is dus van het hoogste belang ons te verzekeren van de gevechtsbekwaamheid van de fort compagnies en het bereiken hiervan is afhankelijk van de opleiding van het reserve kader, dat de meerderheid vormt van de oorlog te voet op een grote oppervlakte. Hierdoor en met het oog op het bereiken van het doel van de opleiding en ons te verzekeren van de bruikbaarheid van de soldaten voorzien voor de valleiblokkades dient de opleiding op een meedogenloze manier uitgevoerd, in de echte winter condities en met een intensief gebruik van de beschikbare tijd.

 

         Het is nutteloos het reserve kader samen met de nieuwe rekruten te trainen. Dit kan enkel gebeuren in de periode tussen 7 en 15 februari..

 

         De periode vanaf de eerste dag van de mobilisatie tot 02 januari 1944, inclusief de kerstvakantie, moet besteed worden aan de uitrusting, taakaanduiding en accommodatie van het reservekader, de bouw van de winterkwartieren in de zones, het klaarmaken van de bunkers, de inrichting van de interne diensten, orde en discipline.

 

         Een tweedaagse compagnie oefening in fortgevecht moet georganiseerd worden op basis van een verondersteld onafgebroken fortgevecht met tegenstander alvorens het reserve kader te ontwapenen. De tegenstander zal een berg gevechtseenheid zijn, zoals voorgeschreven door het superviserend hoofdkwartier van de brigade berg gevechtstroepen.

 

         De gevechtstraining moet zoveel als mogelijk plaats grijpen in de valleiblokkade zelf. In het geval van Fort Compagnie 2/1 waarvoor het onmogelijk is de oefeningen te houden in de valleiblokkade omwille van de sneeuwmassa’s in de winter, zulle de oefeningen plaats grijpen in Majszin, voorzien voor dezelfde fort compagnie.

 

Generaal Majoor Ferenc Bardoczy

 

         De supervisor van de Fort Troepen maakte er geen geheim van dat de fort troepen waarschijnlijk snel naar het slagveld zouden gezonden worden. “Zoals de huidige militaire situatie er voor staat zullen de vallei blokkades vroeg of laat een rol gaan spelen in de oorlog.” Daarom was het zeer belangrijk om opleiding te geven aan het reserve kader en hen in te passen in het regelmatige kader van de fort compagnies. Het is logisch dat indien de opleiding in de zomer zou gehouden worden alles veel eenvoudiger en comfortabeler zou geweest zijn maar de supervisor van de fort troepen wist juist dat er daarvoor geen tijd meer was. De training moest zo snel als maar mogelijk begonnen worden, ook in de zeer strenge winterperiode.

 
Naptár
2018. Január
HKSCPSV
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
<<   >>
 
Számláló
Indulás: 2005-12-26
 
The Árpád- Line
 
English version
 
De Arpad Lijn
 
Nederlandse
 
Publikationen
 
Studiums
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Linkajánló

www.bunkermuzeum.hu

www.klkf.gportal.hu

www.bazsalicska.gportal.hu

www.varak.hu

 

Magyarország egyetlen Olicity és legaktívabb Arrow rajongói oldala! Minden infó az aktuális 6. évadról és egyéb finomság    *****    Megjelent a The Sims 4 legújabb kiegészítõje, a Laundry Stuff Pack. Vajon megéri megvenni? Derítsd ki Te magad!    *****    Állatok - Könyvek - Zene - HobbiZoona Blog - Állatok - Könyvek - Zene - HobbiZoona Blog - Állatok - Könyvek - Zene -Katt    *****    Lépj be a lovak csodálatos világába! Nevelj te is nálunk! KATT KATT KATT KATT    *****    Nem lehet saját lovad? Nevelj virtuálisan ITT! Nevelj, versenyezz, licitálj szebbnél szebb lovakra!    *****    -Portálépítés és portáldíszítés kezdõknek és haladóknak! Rengetek leírás, JavaScriptek , CSS ,HTML kódok,Naptár,Design!-    *****    The Resident - A kórházi drámasorozat január 21-én indul Matt Czuchry és Emily VanCamp fõszereplésével! Nézzetek be!    *****    Mindenféle kérdésedre õszinte választ kaphatsz a valódi Kérdõasztrológia segítségével.    *****    Részletes személyiség és sors analízis / születési horoszkóp / ajándék 3 év elõrejelzéssel. Most érdemes ide látogatni!!    *****    Ha diplomás asztrológust keresel, aki BECSÜLET KASSZÁS alapon ad tanácsot és INGYEN OKTAT, akkor keress bizalommal!    *****    A BIOTÉRKÉP AZ IGAZI KARMA! MEGMUTATJA PONTOSAN,MILYEN FELADATTAL SZÜLETTÉL.EGY PRÓBÁT MEGÉR. SOK SEGÍTSÉG MINDEN NAP!!!    *****    Megnyitott a madárvendéglõ! Gyertek vendégségbe ti is Mályvához és Pipitérhez! Irány a Mesetár!    *****    Megnyitottam cikkes, véleményes blogomat! Sok-sok érdekes bejegyzéssel várlak naponta, ne hagyd ki! - Alice    *****    Sztárokról és idolokról írok,ajánlókat hozok,tippeket és tageket osztok meg veletek!Nézz be egy blogkóros lány oldalára!    *****    Az igazi karma a horoszkópodban a Felszálló holdcsomópont,a Chiron,a Lilith (Fekete Hold),Rendeld meg most!Várlak, katt!    *****    családi adókedvezmény 2018 nyomtatvány letöltés, feltételek tudnivalók    *****    Rendelj születési horoszkópot és 3 év elõrejelzés ajándékba a tiéd. Ne feledd a horoszkóp a lélek tükre,bele kell nézni!    *****    családi pótlék utalás 2018 - csp utalás - utalás idõpontja 2018 - családi pótlék kifizetések !    *****    Ismerd meg az Olicity párost! Minden a Zöld Íjász címû sikersorozat imádott szerelmespárjáról! Mindennap friss!    *****    SZEREPJÁTÉK! Ha aktív oldalon szeretnél játszani, nézz be és légy része egy egyedi történetnek! Csatlakozz!