E-mail

szaboojj@gmail.com

 
Menü
 
PREZENTÁCIÓK
 
Tanulmányok
 
Erődítés történet
 
Kárpáterődítések
 
Het verdedigingsstelsel van het Koninklijk Hongaars Leger in de Oostelijke Karpaten
Het verdedigingsstelsel van het Koninklijk Hongaars Leger in de Oostelijke Karpaten : De theoretische basis van Operatie Arpad Lijn

De theoretische basis van Operatie Arpad Lijn

  2008.01.07. 18:24

De toenmalige specialisten werkten de staatsfortificatie in detail uit en publiceerden hun werk voor de publieke opinie, eerst in de Magyar Hadtorteneti Szemle (Hongaars Militair tijdschrift) in 1940-41. In de eerste plaats trokken zij de aandacht van de lezers op twee belangrijke factoren.

De eerste was het probleem van de verrechtvaardiging van de staatsfortificatie. Vele experts waren er van overtuigd, dat de defensieve mogelijkheden van het land niet in een adequate verhouding stonden met de aanzienlijke uitgaven welke in de landsverdediging geďnvesteerd werden, anderen namen deze over na een oppervlakkige evaluatie van de campagnes van 1939-1940. Langs de andere kant, apart van de vele voorbeelden die het kamp van de oppositie kracht bijzetten waren er velen welke niet tegen de fortificatie van het land op zich waren. Bijvoorbeeld: de Italianen konden de Franse grensforten in de Alpen niet innemen en ondanks de zeer grote superioriteit van de invallers bleef de grensstreek practisch ongeschonden in handen van de verdedigers tot de wapenstilstand.

 

         Het lot van de Albanese sector van de Griekse Metaxas-lijn is welbekend. Zij was eenvoudig onder de voet gelopen door de Duitse aanvallende strijdkrachten. Toch, het is minder bekend dat de Duitsers nooit door de valleiblokkades Noordoost van Saloniki, langs de Bulgaarse grens, geraakt zijn, ook niet na een tweedaags gevecht. Om deze reden stopten de Duitsers hun offensief en  maakten een omtrekkende beweging langs de Griekse verdediging vanuit Noordwestelijke richting door Joegoslavië.

 

         De andere belangrijke factor was dat er geen rekening zou gehouden worden met de financiële toestand van het land bij het maken van de plannen, omdat zulke denkpiste enkel zou leiden tot verspilling van geld zonder noemenswaardige resultaten. Het tijdschema van de fortificatie moest zodanig opgevat worden dat er slechts zou gebouwd worden na een sterke verbetering van de financiële status van het land.

 

De discussies gingen over de drie fundamentele problemen van het permanent fort:

 

1)  wat zou de opdracht van de permanente vestingen zijn?

2)  waar zouden zij gebouwd worden en hoeveel geld kon er in geďnvesteerd worden?

3)  Welk tactisch concept was het onderwerp van de studie?

 

         Staf Kapitein Laszlo Varro, lid van het operationeel departement van het Vestingshoofdkwartier, resumeerde het resultaat in het Hongaars Militair Tijdschrift op het eind van de discussie: (44)

 

         “De landsfortificatie heeft twee doelstellingen. Om te beginnen moeten we een belangrijk deel van het land beschermen tegen een invasie. We moeten de mobilisatie en opmars van al de troepen welke  nog niet in staat zijn hun opdracht te vervullen in de gegeven periode van politieke spanning, omwille van fouten in het beleid of omwille van een gebrek aan mogelijkheden, mogelijk maken. Deze opdracht vereist dat de grensbescherming behouden wordt op een zodanig peil dat het de opmars van de vijand voor langere tijd kan blokkeren, in het bijzonder het zware offensief van gepantserde strijdkrachten, bij hun aankomst aan de grens. De tweede taak is de verdediging van het vaderland. Indien we rekening moeten houden met een zo geweldige invasie die we niet het hoofd kunnen bieden met voldoende strijdkrachten omwille van tactische omstandigheden of omwille van de krachtsverhoudingen, moeten we de weerstandsmogelijkheden van onze strijdkrachten, geringer in aantal, vergroten door de hulp van fortificatiesystemen die reeds in vredestijd gebouwd zijn.

         Uiteraard is het moeilijk en ongepast om de beide bovenvermelde opdrachten van elkaar te scheiden. Dit is zeker het geval voor een middelgroot land dat niet beschikt over een grote oppervlakte en daardoor zijn verdediging niet  op een grote afstand van de grens kan organiseren, na grote delen te hebben opgegeven, en over onvoldoende financiële middelen beschikt om een apart vestingsysteem voor beide opdrachten afzonderlijk uit te bouwen.

 

         Het probleem op welke plaatsen  de forten te bouwen en hoe sterk ze moesten zijn heb ik reeds aangeraakt. Drie factoren samen moeten in overweging genomen worden: de militair politieke toestand, de geografische situatie en de financiële mogelijkheden van het gegeven land.

 

         De permanente factoren van de militair-politieke situatie tonen aan, welke de grenssecties zijn waar de buurstaat vijandelijke bedoelingen heeft omwille van zijn politiek, en geopolitieke situatie. Als de vijand proportioneel kleiner is, is het onzinnig om vestingen te bouwen (Rusland tegen Finland), maar het kan zelfs noodzakelijk zijn forten te bouwen aan de grens met een bevriend buurland als de vijand daar gemakkelijk doorheen zou  kunnen (Frankrijk aan de Belgische grens).

 

         De geografische mogelijkheden bepalen de gebieden waar en waar geen vesting gebouwd kan worden. Het is logisch dat de bouw van een fort de sterkte van de verdediging op eender welk terrein verhoogt, maar deze verhoging kan slechts in adequate proporties zijn met de financiële inspanningen als de verdedigingsmogelijkheden van het land voldoende vergroot worden door de bouw van de vesting. Dit is zo, omdat de verdediger elke verdedigingssector sterk moet maken – vooral in het geval van permanente vestingen welke reeds in vredestijd gebouwd zijn, waar zelfs de spionagedienst geen inlichtingen over kan vinden, aangezien de oorlogsplannen van de vijand nog in de ontwikkelingsfase zijn – omdat de vijand slechts op een beperkte plaats wil doorbreken, overeenkomstig met zijn intenties. Als we, zoals in Tsjecho-Slowakije, vestingen bouwen rond gans het land, zonder rekening te houden met de financiën, maar het terrein is er slechts op enkele plaatsen geschikt voor, zal het systeem onvoldoende weerstand kunnen bieden, en wat meer is, er zullen onvoldoende troepen zijn om de fortengordel te bezetten.  Tegelijkertijd wordt het bewegend leger beroofd van die aantallen welke voorzien waren om het land te verdedigen en brengt daardoor hun gevechtscapaciteiten op een lager peil.”

 

         Er zijn slechts een paar Europese landen die eenvoudig te fortificeren zijn. Zo een land is bijvoorbeeld Spanje, waar het voldoende is om een fort te bouwen aan de drie belangrijkste passen van de Pyreneeën en de kustzone om er voor te zorgen dat het land veilig verdedigd kan worden tegen een agressor uit het Europese vasteland. Aangezien het daar slechts noodzakelijk is in vijf smalle sectoren forten te bouwen kan het land beveiligd worden met relatief lage uitgaven. Eveneens maakt de specifieke situatie van het terrein het voor een agressor onmogelijk met superieure strijdkrachten op te rukken op de door hem uitgekozen plaatsen voor een doorbraak. Op beter begaanbare plaatsen kan hij oprukken met een troepenmacht zo groot als hij wil. Maar in het geval van een sterk fortensysteem in het hooggebergte kan de invaller slechts zulke en zoveel  strijdkrachten inzetten die kunnen oprukken voor zover het terrein het toelaat. De Oostelijke grenzen van Hongarije hebben hier overeenkomst mee, daarom moet dit terrein het vertrekpunt zijn bij de beslissing hoe onze verdediging op te bouwen.

 

         Zo, hoe zou het Hongaarse verdedigingssysteem er uit zien? We citeren terug kapitein Varro,  want zijn concept werd de basis van dat vestingsysteem waarvan de bouw in de Oost-Karpaten begonnen was en dat steeds bijgestuurd werd volgens de ervaringen opgedaan in de Tweede Wereldoorlog, zodat het best mogelijke systeem de Oostelijke grenzen van Hongarije zou beschermen.

         “We sluiten enkel de meest doorgankelijke stukken af met permanente forten. Daarom zal voor de studie ervan, van dit standpunt moeten vertrokken worden. Bij de constructie van de verdedigingsmaatregelen moeten we ons een aanval tegen een valleiblokkade voorstellen. Eerst verschijnen de gepantserde eenheden van de verkenningstroepen. Zij moeten weggemaaid worden, of minstens gedwongen worden  met een bloedend hoofd terug te trekken. Daarom zijn road-blocks en antitank blokkades noodzakelijk en ook pantserdoorborende wapens, samen met lichte wapens die effectief zijn tegen de infanterie.

 

         Het is mogelijk dat de vijand, op basis van foutieve spionagegegevens, met zware gepantserde afdelingen de valleiblokkade wil bestormen. Daarom moeten de antitankwapens een grote doeltreffende dracht hebben en de infanteriewapens moeten constant kunnen vuren vanuit een veilige positie zodat zij de pantserinfanterie en gevechtspatrouilles kunnen terugdrijven. De zwaarste tanks zullen zich in het eerste echelon van de gemechaniseerde aanvalscolonne bevinden. Tegen deze kan zelfs een pantserdoorborend wapen met 35 tot 40 cm(3,5 tot 4,0 cm) kaliber slechts effectief zijn van op korte afstand en in de flank. Daarom zullen ook kanonnen kaliber 8-10,5 cm met een kort bereik in het antitank systeem geplaatst worden.

 

         Het toezicht op de gepantserde eenheden veroorzaakt geen speciale moeilijkheden en vereist geen opstelling op grote schaal van grote defensieve wapens. De reden hiervoor is dat de tanks slechts kunnen oprukken in een slagorde verdeeld in de diepte en slechts weinig in de breedte, waardoor de pantserdoorborende wapens hen de een na de ander kunnen uitschakelen. De uitgestegen pantserinfanterie kan moeilijk over een grote afstand oprukken omwille van het brutale terrein.

 

         Een methodische stormloop die gebruik maakt van alle gevechtsmogelijkheden vereist het grootst mogelijk uithoudingsvermogen van blokkades. De verdedigers moeten beschermd worden tegen luchtbombardementen door een goede indeling, verspreiding en camouflage van de verschillende delen. Deze maatregelen beschermen hen  eveneens tegen artillerievuur.

 

         We stellen de verdedigers niet bloot aan het rechtstreeks vuur van de gewone en pantserdoorborende artillerie.  We vuren niet vanuit schietgaten, behalve als we dit duidelijk vanuit de flank kunnen, en als de vijand een wapen in stelling brengt dat in  een schietgat kan vuren en dan nog nadat het merendeel van de vesting is ingenomen.

 

         We verdedigen ons tegen de infanterie en de gevechtsgenie, deels door het oprichten van open geschutsposities welke de fortsoldaten de kans geven op een gevecht op korte afstand waardoor we de mogelijkheid tot het terugdrijven van de vijand vergroten door op grote schaal gebruik te maken van hindernissen en blokkades. De fortsoldaten moeten overvloedig uitgerust worden met machinegeweren, vlammenwerpers, en handgranaten om alzo de vijand met voldoende sterkte het hoofd te kunnen bieden.

 

         In het geval van een methodisch beleg moeten we er rekening mee houden dat de vijand die onze bewegende troepen in een gevecht tussen twee forten die de vallei blokkeren heeft verslagen zal proberen verder in de vallei te vechten met kleinere eenheden, met bergtroepen, aanvallend vanuit de flank en langs de achterzijde. Het is evengoed mogelijk dat de vijand parachutisten dropt achter de blokkade of op het terrein van het fort zelf. Daarom moeten de valleiblokkades zodanig opgesteld zijn dat zij de aanvallen van uit de achterzijde en de flanken kunnen afslaan. Met andere woorden: zij moeten zich aan alle kanten kunnen verdedigen.

 

         Uiteraard moet de hoofdbrok van de verdediging naar de frontlijn gericht zijn en worden onze flanken verdedigd door zich verplaatsende troepen en een uitgebreid systeem van obstakels. Maar het merendeel van onze wapens moet zodanig opgesteld zijn dat hun doeltreffende dracht eveneens de flanken en het terrein achter de forten kan bereiken. Sommige wapens zouden enkel voor dit doel gebruikt worden. Het systeem van hindernissen dient aan alle kanten op gelijke sterkte worden opgebouwd.”

 

         De bouw van zulk systeem is zeer duur. Als wij de uitgaven bekijken kunnen we grote verschillen verwachten tussen de forten aangezien de kost afhangt van de transportmogelijkheden. De uitgaven voor de constructie van twee valleiblokkades die in detail uitgetekend worden in dit artikel werden geschat op ongeveer 2,5 miljoen Pengo voor het eerste en 10 miljoen voor het tweede. Zoals u ziet kostte de fortificatie van het land enorme sommen. Het is haast niet te geloven dat een klein land zulk plan in één tot twee jaar kon realiseren. De Hongaarse militaire engineering experts rekenden voor  de realisatie van het systeem op tien jaar. De continue modernisering door aanpassing aan de opgedane ervaringen en de nieuwe technische verwezenlijkingen was eveneens voorzien. Zij waren het er over eens dat in principe een fortensysteem nooit af is; nieuwe wapens en gevechtsmethodes zullen verschijnen, en het afgewerkt systeem moet steeds gewijzigd  en ontwikkeld worden, deels om aangepast te blijven en deels om deze nieuwe wapens en gevechtsmethodes het hoofd te kunnen bieden.

 
Naptár
2018. Január
HKSCPSV
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
<<   >>
 
Számláló
Indulás: 2005-12-26
 
The Árpád- Line
 
English version
 
De Arpad Lijn
 
Nederlandse
 
Publikationen
 
Studiums
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Linkajánló

www.bunkermuzeum.hu

www.klkf.gportal.hu

www.bazsalicska.gportal.hu

www.varak.hu

 

Magyarország egyetlen Olicity és legaktívabb Arrow rajongói oldala! Minden infó az aktuális 6. évadról és egyéb finomság    *****    Megjelent a The Sims 4 legújabb kiegészítõje, a Laundry Stuff Pack. Vajon megéri megvenni? Derítsd ki Te magad!    *****    Állatok - Könyvek - Zene - HobbiZoona Blog - Állatok - Könyvek - Zene - HobbiZoona Blog - Állatok - Könyvek - Zene -Katt    *****    Lépj be a lovak csodálatos világába! Nevelj te is nálunk! KATT KATT KATT KATT    *****    Nem lehet saját lovad? Nevelj virtuálisan ITT! Nevelj, versenyezz, licitálj szebbnél szebb lovakra!    *****    -Portálépítés és portáldíszítés kezdõknek és haladóknak! Rengetek leírás, JavaScriptek , CSS ,HTML kódok,Naptár,Design!-    *****    The Resident - A kórházi drámasorozat január 21-én indul Matt Czuchry és Emily VanCamp fõszereplésével! Nézzetek be!    *****    Mindenféle kérdésedre õszinte választ kaphatsz a valódi Kérdõasztrológia segítségével.    *****    Részletes személyiség és sors analízis / születési horoszkóp / ajándék 3 év elõrejelzéssel. Most érdemes ide látogatni!!    *****    Ha diplomás asztrológust keresel, aki BECSÜLET KASSZÁS alapon ad tanácsot és INGYEN OKTAT, akkor keress bizalommal!    *****    A BIOTÉRKÉP AZ IGAZI KARMA! MEGMUTATJA PONTOSAN,MILYEN FELADATTAL SZÜLETTÉL.EGY PRÓBÁT MEGÉR. SOK SEGÍTSÉG MINDEN NAP!!!    *****    Megnyitott a madárvendéglõ! Gyertek vendégségbe ti is Mályvához és Pipitérhez! Irány a Mesetár!    *****    Megnyitottam cikkes, véleményes blogomat! Sok-sok érdekes bejegyzéssel várlak naponta, ne hagyd ki! - Alice    *****    Sztárokról és idolokról írok,ajánlókat hozok,tippeket és tageket osztok meg veletek!Nézz be egy blogkóros lány oldalára!    *****    Az igazi karma a horoszkópodban a Felszálló holdcsomópont,a Chiron,a Lilith (Fekete Hold),Rendeld meg most!Várlak, katt!    *****    családi adókedvezmény 2018 nyomtatvány letöltés, feltételek tudnivalók    *****    Rendelj születési horoszkópot és 3 év elõrejelzés ajándékba a tiéd. Ne feledd a horoszkóp a lélek tükre,bele kell nézni!    *****    családi pótlék utalás 2018 - csp utalás - utalás idõpontja 2018 - családi pótlék kifizetések !    *****    Ismerd meg az Olicity párost! Minden a Zöld Íjász címû sikersorozat imádott szerelmespárjáról! Mindennap friss!    *****    SZEREPJÁTÉK! Ha aktív oldalon szeretnél játszani, nézz be és légy része egy egyedi történetnek! Csatlakozz!