E-mail

szaboojj@gmail.com

 
Menü
 
PREZENTÁCIÓK
 
Tanulmányok
 
Erődítés történet
 
Kárpáterődítések
 
Het verdedigingsstelsel van het Koninklijk Hongaars Leger in de Oostelijke Karpaten
Het verdedigingsstelsel van het Koninklijk Hongaars Leger in de Oostelijke Karpaten : Een korte terugblik op de historisch-geografische opvattingen

Een korte terugblik op de historisch-geografische opvattingen

  2008.01.07. 18:29

Vanuit het oogpunt van een land is een militaire geografische beschrijving van een landstreek van zeer groot belang. Ongeacht hun defensieve of offensieve karakter, vinden militaire landoperaties steeds plaats op het terrein. Een correcte en gedetailleerde kennis van de mogelijke slagvelden was steeds een essentiële factor in de militaire politiek van de verschillende landen en tijdperken en zal dit dan ook in de toekomst steeds blijven.

De voorbereidingen van de slag moeten reeds beginnen in vredestijd. Naast hun opdrachten in vredestijd moet het netwerk van straten, de spoorwegen, de structuur van nederzettingen  eveneens kunnen bijdragen aan de verdediging van een land. In de loop der geschiedenis wenste elk volk dat de nederzettingen van het land zouden begrensd worden door natuurlijke hindernissen, rivieren, meren, zeeën, bergen, moerassen... Zulke grenzen boden bescherming tegen mogelijke agressors.

 

         Tot aan het einde van de Eerste Wereldoorlog stemde het territorium van Hongarije ongeveer overeen met  het Karpaten bekken.  Onze voorouders hadden hun best gedaan om de grenzen van het land te laten lopen langs verdedigbare natuurlijke grenslijnen, en dit van in de tiende eeuw, na de Hongaarse Landsverovering. Zo werden de Oostelijke en Zuidoostelijke landsgrenzen vastgelegd in de uitlopers van de Karpaten om zo te blijven gedurende ongeveer duizend jaar. Daarom is het niet overdreven om te spreken van “Duizendjarige Grenzen”. Tussen beide wereldoorlogen  werd er via de Hongaarse buitenlandse politiek, alles aan gedaan om deze grenzen te herwinnen.(5)

 

         Een militair-geografisch-politiek onderzoek van het Hongaars territorium levert ons twee belangrijke en haast unieke gegevens op. Het eerste gegeven is de orografische eenheid van het gebied. Het Karpatische bekken is omringd door het Karpaten gebergte, van Pozsony (Bratislava) tot Orsava. Het land is duidelijk gescheiden van het Tsjecisch-Moravisch bekken, van de Poolse en Oekraďense vlakte, van Moldavië en Vallachia. Uit geografisch onderzoek blijkt dat de Lajta en Rosalie gebergten eveneens tot de Karpaten behoren. Het Koszeg-Rohonci bergdistrict is geologisch gezien een overblijfsel van een bergketen die zich ooit in het centrum van de Karpaten bevond en niet tot de Alpen behoorde. Dus zien we een orografische eenheid vanaf de rivier de Drava over de Karpaten tot aan de Donau.(6) Het ander gegeven is de hydrografische eenheid van het land, hetwelk uiteraard een gevolg is van de orografische eenheid. Vanuit het buitenland stromen geen rivieren Hongarije binnen en slechts enkele onbeduidende stromen Hongarije buiten ergens tussen Pozsony en Orsava, met andere woorden tussen de noordelijk en zuidelijke “poort” van de Donau

        

         De strategische betekenis van wat hierboven beschreven is vertaalt zich in het gegeven dat de invallende troepen eerst de richels van het Karpaten bekken moesten beklimmen en slechts daarna in de afdaling aan hun operaties konden beginnen en terrein veroveren. De nieuwe Hongaarse grenzen, na Trianon Verdrag, tonen het tegendeel door dit verloren voordeel. Vanuit strategisch oogpunt bekeken, hadden onze vijandelijke buren twee belangrijke voordelen: zij hadden de bergtoppen in handen, aan de bronnen van de rivieren, en wijzelf zouden bergopwaarts moeten vechten om de Karpaten te bereiken als we hen uit ons eigen land zouden moeten verjagen. De rivierbeddingen die naar het binnenland leiden vormen natuurlijke verbindingswegen en omwille van deze onfortuinlijke positie was een invasie mogelijk vanuit alle richtingen in een Hongarije dat teruggedrongen was tot aan zijn binnenste verdedigingslijnen. Dit nadeel verminderde een weinig tegen 1940 maar voor Hongarije bleef de terugkeer naar de natuurlijke grenzen van het Karpatenbekken een droom.

 

         De geopolitieke betekenis van de Grote Hongaarse Laagvlakte is prominent onder de regio’s van het Karpaten bekken. Dit gebied ligt in het centrum van het land; Transdonau en het Boven Hongaarse Hoogland omringen het in de vorm van een wijde boog. De Grote Hongaarse Laagvlakte kan alleen dan aangevallen worden door de vijand, als al de andere gebieden van het land reeds bezet zijn. De Grote Hongaarse Laagvlakte heeft een dominante centrale positie. Het interessante aan de Grote Hongaarse Vlakte, wat zijn invloed heeft op het gehele gebied van het land, is een gevolg van de perfecte natuurlijke vorm van het Karpatische Bekken. Alle rivieren stromen naar de Hongaarse Vlakte en bijgevolg leiden eveneens alle natuurlijke wegen hier naartoe. Daardoor is het eveneens een centraal gebied gezien zowel vanuit hydrografisch en/of communicatief oogpunt. De grote vlakte verbindt het anders afgescheiden Transsylvanie, Transdonau en Opper Noord Hongarije met elkaar. Maar, het kan slechts zijn dominante rol spelen als alle gebieden binnen het Karpatische bekken tot één en hetzelfde land behoren. Hierdoor was Hongarije zulk een natuurlijke eenheid die onherstelbaar verlies leed als ook maar een klein gedeelte van het land werd afgenomen. Om het algemeen uit te drukken; de inval van een vreemde mogendheid in eender welk deel van Hongarije had een meer dan voorziene  invloed op de economische, politieke en militaire machten van het land, rekening houdend met zijn oppervlakte.  De onmiskenbare geopolitieke voorwaarde om de Grote Hongaarse Vlakte stevig in handen te kunnen houden was er voor te zorgen dat de omringende bergachtige streken niet in enigerlei vreemde handen zouden vallen. Even onmiskenbaar is de strategische betekenis van het bezit van dit gebergte. In de eerste Wereldoorlog was het strategische hoofddoel van de Russen om door de Karpaten te trekken en de Grote Hongaarse Vlakte te bezetten. Als ze dit zouden gekund hebben, dan was de verovering van Budapest en Wenen slechts een peulschil voor hen. Hun volgende doelstelling: de Serviërs helpen op het Balkan schiereiland; toegang verkrijgen tot de warme zeeën, inname van de Dardanellen, kon enkel gerealiseerd worden als de Grote Hongaarse Vlakte in hun handen was. Deze streek vormt niet alleen een onmiddellijke verbinding met de naburige gebieden van het land maar is eveneens een toegangsweg. Daarom zijn de delen die door het Trianon akkoord van Hongarije losgescheurd zijn, niet alleen belangrijk vanuit agrarisch oogpunt. Het gegeven dat Ungvar, Munkacs en Berengszasz aan de Tsjechen waren gegeven zorgde voor een rechtstreekse verbinding tussen Tsjechië en Roemenië.

 

         Hoewel de Grote Hongaarse Vlakte door de omringende gebergten beschermd wordt, zijn er drie zwakke plekken. De Noordoostelijke uitlopers van de Karpaten vormen een scheidingsmuur tussen de Vlakte en Podolia, maar de bergstreken zijn daar veel smaller dan in de rest van Hongarije en daardoor gemakkelijker te overschrijden. De tweede zwakke plek is in het Zuiden, waar de Vlakte aan vreemde mogendheden grenst. De Turkse veroveraars voerden hun campagnes tegen ons vaderland door deze open doorgang tussen Bazias en Szabacs. Het was voor Hongarije onmogelijk om neutraal te zijn tegenover eender welke grootmacht die het Balkan schiereiland in bezit had want uit de geschiedenis is gebleken dat deze toestand altijd uiterst gevaarlijk was voor het land.

 

         De derde zwakke plek bevindt zich aan de westelijke grens waar de Donau Bratislava (Poszony), Gyor en Komaron bevloeit. Eeuwenlang voerde de Germaanse expansieroute naar de Balkan langs hier. Deze plek werd reeds door de Germanen gebruikt ten tijde van de Arpad-koningen, en ook later bij onze onafhankelijkheidsoorlogen. Een der basisprincipes van de Hongaarse strategische en geografische politiek was steeds een bijzondere oplettendheid aan de drie zwakke punten van de Grote Hongaarse Vlakte. Er was steeds een druk op deze drie cruciale communicatielijnen. Eeuwenlang was onze aandacht gericht op één of ander  van deze drie punten, en soms op alle drie tegelijk.

 

         De Duitsers vielen ons land reeds binnen langs de grens van de Transdonau streek en door de Grote Hongaarse Vlakte tijdens de regering van onze eerste koning, de heilige Stefan (100-1038). Dit gebied was het toneel van vele veldslagen omwille van de agressieve bedoelingen van de Duitse keizers, en later door de verovering van Hongarije door de Turken en de Turkse plannen voor de verovering van Wenen.

        

         De geopolitieke druk was het sterkst vanuit het Tsjechish-Moravisch bekken en de vallei van de Wisla in Boven Noordwestelijk Hongarije. De belangrijkste verdedigingslijn hiervan was niet gelegen in dit deel van het gebergte maar in de hogere berggebieden welke de Hongaarse Vlakte omringen waarvan de passen over de landsgrenzen heen gingen en ook aan de bovenloop van de  rivieren de Vag en de Hernad.  Hoe dan ook, uit de loop der geschiedenis is gebleken dat van al de invallen in Hongarije, die langs deze kant, het grootst in aantal waren. Opper Hongarije is eveneens belangrijk in economisch opzicht. De industrie in de steden westelijk van de Tisza hebben een constant gebrek aan grondstoffen (hout, ijzer, koper, e.a.) afkomstig van Opper Noord Hongarije. Dit deel van Hongarije heeft een economische bilaterale binding met de Grote Hongaarse Vlakte. Opper Hongarije kampt met voedselschaarste als het geen goederen kan uitwisselen met de Vlakte. De twee streken hadden zelfs voor het Trianon verdrag  de best mogelijke contacten. Transsylvanie en de Subkarpaten waren verder af gelegen van de Hongaarse Vlakte dan Opper Noord Hongarije. Een vast voet aan de grond in Opper Noord Hongarije was de basisvoorwaarde voor de verdediging van de beide Hongaarse Vlaktes.

 

         De grote belangrijkheid van het Subkarpatisch gebied bestaat vooral uit zijn rol in de  grensverdediging. Dit gebied was minder belangrijk voor economie en bevolking. Brede riviervalleien liggen naast elkaar in Opper Noord Hongarije; en er is een gigantisch belangrijk bekken in Transsylvanie. Toch is in het Subkarpatisch gebied de landbouw slechts mogelijk in de smalle valleien, en buiten de belangrijke zoutmijnen bevinden zich haast geen mineralen in de bergen. Enkel de enorme bossen hadden een reële waarde. Vanuit agrarisch oogpunt bekeken was deze streek in hoge mate afhankelijk van de Grote Hongaarse Vlakte en kon vele minder waardevolle goederen daarvoor in ruil aanbieden. De nijverheid in de steden kon zich niet tot op dezelfde hoogte ontwikkelen als in de andere bergachtige streken van het land. Deze armoede had eveneens  zijn invloed op de bevolking.

 

         Ondanks al deze gegevens, werden de Subkarpaten als een streek met grote geopolitieke belangrijkheid beschouwd want het was een eerste klas grensgebied. Het wegrukken van de natuurlijke eenheid van het land zou een groot risico voor Hongarije betekenen. De geografische en topografische situatie vormde de betekenis van de Subkarpaten als een grensstreek. Opper Noordwest Hongarije strekt zich uit tot Boedapest, Gyongyos, Miskolc en Tokaj. Zijn breedte bedraagt ongeveer 200 kilometer, Transsylvanie is meer dan 300 kilometer breed, beginnend aan de Alpijnse streek van Gyergyo en Csik glooiend tot in de vlakte: tot aan Nagyvarad, Arad Bazias. Maar de breedte van Noordoostelijk Opper Hongarije tussen de Subkarpaten en Homonna, Huszt bedraagt slechts 70 ŕ 80 kilometer. Bijgevolg is de diepte in geval dan een doorbraak hier beduidend geringer. De vijand welke het land vanuit Galicia binnenviel had slechts enkele kilometer te vorderen om de Grote Hongaarse Vlakte te bereiken. Juist omwille van  al deze redenen was dit de te verdedigen regio tegen een aanval. De verbinding door dit deel van de Karpaten is ook veel gemakkelijker. 5 spoorlijnen, 9 hoofdwegen en 12 niet zo goed onderhouden wegen leiden door de bergen vanaf de Uzsoki pas tot aan de Borsai pas. Vele engtes en kloven doorsnijden de richels en creëren gunstige mogelijkheden, gezien vanuit communicatietechnisch oogpunt.

 

         Grote gevaren bedreigden ons vaderland van hieruit gedurende ons duizendjarig bestaan. De contacten die onze koningen hadden met de Russen en de Polen vergemakkelijkten de doorgang van onze legers door deze passen, soms met vredelievende en soms met agressieve bedoelingen. De Mongoolse invasie in 1241 deed de Hongaarse leiders begrijpen dat de Noordoostelijke grensstreek van ons land niet direct veilig kon genoemd worden.  In 1722, na de opdeling van Polen werd Galicie aan Oostenrijk gegeven. Dit feit had voor Hongarije zowel vele voor- als nadelen. Het voordeel was dat Galicie de strategische  voorgrond van het land werd. Vanuit strategisch oogpunt verhogen zulke terreinen de veiligheid van de grenzen in hoge mate. Dit gegeven zorgde voor een lange tijd voor zo’n gevoel van veiligheid en rust dat de latere nadelen juist hieruit voortvloeiden. Het belang van de Subkarpaten belande in de vergeethoek. De overtrokken illusie van veiligheid werd zelfs na de Russische invasie in 1849 niet uiteengerukt. Slechts door de bloedige gevechten van de Eerste Wereldoorlog werd de aandacht gevestigd op het gegeven dat alle wegen die de agressor gebruikte van de vallei van de Vistula, Bug en Dniester  over de Karpaten  richting Grote Hongaarse Vlakte leidden en zo verder naar Westeuropa en het Balkan schiereiland.

 

         Vanuit geografisch oogpunt bekeken vormt Transsylvanie een natuurlijke eenheid. Het ligt verder af gelegen van het centrum van het Karpatische Bekken dan eender welke andere streek van het land. Het binnenbekken is omringd door bergen. (enkele afstanden over de weg: Boedapest-Sepsiszentgyorgy 814 km; Boedapest-Gyergyoszentmiklos 692 km: Boedapest-Marosvasarhely 618 km: Boedapest-Beszterce 514 km: Boedapeszt-Kolosvar 445 km). Omwille van de grote afstand tot het centrum ontstonden wel enkele afscheidingsbewegingen. Dit was het geografisch begin van de tijdelijke onafhankelijkheid van Transsylvanie als staat in de 16e en 17e eeuw. Maar de geografische reden op zich was niet voldoende: Transsylvanie kon slechts onafhankelijk worden na de verovering van de Grote Hongaars Vlakte in de 16e eeuw door de Turken waardoor de Oostelijke gebieden afgesneden werden van de Westelijke delen van Hongarije. Doch ondanks de geografische en historische redenen is de onafhankelijkheid van Transsylvanie onnatuurlijk in het licht van het bestaan van het Karpatische Bekken. Alle andere geografische, economische enz. argumenten zijn tegen deze onafhankelijkheid. De valleien en rivieren van Transsylvanie leiden alle richting centrum van Hongarije. Het gebied is afhankelijk van de landbouw in de Grote Hongaarse Vlakte, welke juist dat gebied is waar de goederen van Transsylvanie verkocht kunnen worden voor de hoogste prijs. Het contact is ook essentieel voor de Grote Hongaarse Vlakte, specifiek voor zijn gebieden achter de Tisza met Transsylvanie.

 

         Het gebied van het Koninkrijk Hongarije van voor Trianon, vormde een perfecte natuurlijke en economische eenheid en er bestond een homogene toestand in het rijk. Slechts enkele landen in Europa, -Groot Brittannie, Spanje, Italië en Frankrijk- hadden volledige of toch bijna volledige natuurlijke grenzen. De speciale geografische situatie van het historische Hongarije was dat zijn grenzen homogeen waren,  aangezien het land omringd was door bergen, en de komvorm van het land zorgde voor een geopolitieke samenhang die sterker was dan die van eender welk ander land. Als we de vergelijking maken tussen de zee als grenslijn en beboste bergen, op basis van hun defensief vermogen zien we dat de tweede een even groot afscheidingseffect ressorteert als het eerste. Maar als we hierbij de geopolitieke druk bijnemen voor beide soorten grenzen, dan  vinden wij de bergachtige grens  waardevoller. Omwille van de technische vooruitgang is de geopolitieke druk op een zeegrens recht evenredig met zijn lengte. Bergen zijn veel moeilijker in te nemen, er moeten eerst wegen gevonden en/of gebouwd worden. Maar het is makkelijk om wegen te blokkeren of onbruikbaar te maken. Daarom vergroot de geopolitieke druk in de bergen niet in verhouding met de oppervlakte van het gebied. Integendeel: het is omgekeerd evenredig met de indeling, hoogte van de bergketens en met de graad van de verdedigingswerken.(7)

 

         De bergketens die ons land omringen inspireerden onze voorouders reeds in de vroegste eeuwen tot het bouwen van versterkingen. Het zogenaamde “gyepu”, het oudste natuurlijk grensgebied in Europa, was gevormd door de oprichting van grondophopingen, houten barricades, dammen, vernauwingen van de doorgangen (passen).  Het Byzantijnse Keizerrijk,  de Karolingers en later het Heilig Roomse rijk, (de Germanen) die gebruik maakten van de klassieke Romeinse tradities, probeerden hun rijk uit te breiden langs de rivieren. Onze voorouders trokken hun grenzen doelbewust in de bergen welke Hongarije omringen. De enige reden waarom een grensgebied bestond langs de rivieren in de Save-Beneden-Donau regio was het gemis aan een sterke, ononderbroken bergketen. Als de grenszone niet langs de rivieren was afgebakend dan liep ze over een aantal cols gescheiden door brede valleien.

        

         In het begin van de twintigste eeuw was geopolitiek een nog niet volledig ontwikkelde tak van de wetenschap.  Volgens de toenmalige interpretatie is geopolitiek gerelateerd met de politieke geografie maar de latere interpretatie is op een bredere leest geschoeid: politieke geografie bestudeert de oppervlakte binnenin de grenzen van een land, bepaald door de politieke activiteit en geopolitiek analyseert het leven van een staat door zijn algemene geografische situatie. Het doel van de politieke geografie is enkelvoudig; het doel van de geopolitiek daarentegen is meervoudig. De eerste tak van de wetenschap houdt zich bezig met één nationale entiteit; de onderwerpen van de tweede daarentegen zijn de interrelaties van de landen in een groter deel van het continent.

 

 
Naptár
2018. Január
HKSCPSV
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
<<   >>
 
Számláló
Indulás: 2005-12-26
 
The Árpád- Line
 
English version
 
De Arpad Lijn
 
Nederlandse
 
Publikationen
 
Studiums
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Linkajánló

www.bunkermuzeum.hu

www.klkf.gportal.hu

www.bazsalicska.gportal.hu

www.varak.hu

 

Magyarország egyetlen Olicity és legaktívabb Arrow rajongói oldala! Minden infó az aktuális 6. évadról és egyéb finomság    *****    Megjelent a The Sims 4 legújabb kiegészítõje, a Laundry Stuff Pack. Vajon megéri megvenni? Derítsd ki Te magad!    *****    Állatok - Könyvek - Zene - HobbiZoona Blog - Állatok - Könyvek - Zene - HobbiZoona Blog - Állatok - Könyvek - Zene -Katt    *****    Lépj be a lovak csodálatos világába! Nevelj te is nálunk! KATT KATT KATT KATT    *****    Nem lehet saját lovad? Nevelj virtuálisan ITT! Nevelj, versenyezz, licitálj szebbnél szebb lovakra!    *****    -Portálépítés és portáldíszítés kezdõknek és haladóknak! Rengetek leírás, JavaScriptek , CSS ,HTML kódok,Naptár,Design!-    *****    The Resident - A kórházi drámasorozat január 21-én indul Matt Czuchry és Emily VanCamp fõszereplésével! Nézzetek be!    *****    Mindenféle kérdésedre õszinte választ kaphatsz a valódi Kérdõasztrológia segítségével.    *****    Részletes személyiség és sors analízis / születési horoszkóp / ajándék 3 év elõrejelzéssel. Most érdemes ide látogatni!!    *****    Ha diplomás asztrológust keresel, aki BECSÜLET KASSZÁS alapon ad tanácsot és INGYEN OKTAT, akkor keress bizalommal!    *****    A BIOTÉRKÉP AZ IGAZI KARMA! MEGMUTATJA PONTOSAN,MILYEN FELADATTAL SZÜLETTÉL.EGY PRÓBÁT MEGÉR. SOK SEGÍTSÉG MINDEN NAP!!!    *****    Megnyitott a madárvendéglõ! Gyertek vendégségbe ti is Mályvához és Pipitérhez! Irány a Mesetár!    *****    Megnyitottam cikkes, véleményes blogomat! Sok-sok érdekes bejegyzéssel várlak naponta, ne hagyd ki! - Alice    *****    Sztárokról és idolokról írok,ajánlókat hozok,tippeket és tageket osztok meg veletek!Nézz be egy blogkóros lány oldalára!    *****    Az igazi karma a horoszkópodban a Felszálló holdcsomópont,a Chiron,a Lilith (Fekete Hold),Rendeld meg most!Várlak, katt!    *****    családi adókedvezmény 2018 nyomtatvány letöltés, feltételek tudnivalók    *****    Rendelj születési horoszkópot és 3 év elõrejelzés ajándékba a tiéd. Ne feledd a horoszkóp a lélek tükre,bele kell nézni!    *****    családi pótlék utalás 2018 - csp utalás - utalás idõpontja 2018 - családi pótlék kifizetések !    *****    Ismerd meg az Olicity párost! Minden a Zöld Íjász címû sikersorozat imádott szerelmespárjáról! Mindennap friss!    *****    SZEREPJÁTÉK! Ha aktív oldalon szeretnél játszani, nézz be és légy része egy egyedi történetnek! Csatlakozz!