E-mail

szaboojj@gmail.com

 
Menü
 
PREZENTÁCIÓK
 
Tanulmányok
 
Erődítés történet
 
Kárpáterődítések
 
Az Osztrák-Magyar Monarchia hadereje
Az Osztrák-Magyar Monarchia hadereje : FERENC JÓZSEF CSÁSZÁR ÉS KIRÁLY MAGYAR KATONÁI

FERENC JÓZSEF CSÁSZÁR ÉS KIRÁLY MAGYAR KATONÁI

Szabó József János  2005.12.27. 10:06

A magyar katonák igen érdekes környezetbe kerültek akkor amikor bevonultak a közös hadseregbe, vagy a magyar királyi honvédségbe. Egy soknemzetiségű haderő kis alkatrészei, szereplői lettek.

FERENC JÓZSEF CSÁSZÁR ÉS KIRÁLY MAGYAR KATONÁI

A magyar katonák igen érdekes környezetbe kerültek akkor amikor bevonultak a közös hadseregbe, vagy a magyar királyi honvédségbe. Egy soknemzetiségű haderő kis alkatrészei, szereplői lettek. Sokan itt találkoztak először nem magyarul beszélő emberekkel. Nem volt egyszerű tehát megérttetni magukat, és nem volt egyszerű megérteni az idegen vezényszót, amelyek alapján ezekkel az idegen nyelvű katonákkal együtt kellett működniük. Ez furcsa helyzet akkoriban a Monarchia állampolgárai számára szinte természetesnek tűnt. A magyar királyi honvédség összetétele sem volt színmagyar, hiszen a királyi Magyarország is soknemzetiségű ország volt. A gyulai 2. honvéd gyalogezrednek például, – ahol nagykunsági bakák is szolgáltak – a fele (54%) román volt és csak 28%-a volt magyar.

A közös hadsereg 100 katonájából 25 volt német; 23 magyar, 13 cseh, nyolc-nyolc lengyel és rutén (ukrán), kilenc szerb és horvát, hét román és négy szlovák, két szlovén és egy olasz; akik a legfőbb hadúrnak tízféle nyelven tették esküjüket. A csapatok tarkaságához a nyelvek sokféleségén kívül még a különböző nemzeti életszokások, valamint a hadseregvezetés által elismert és ennek megfelelően figyelembe veendő háromféle vallás is hozzájárult: a katolikus és – főleg Magyarországon – igen nagy számú protestáns katona mellett ott volt még a bosznia-hercegovinai csapatok egy része is, amelyik iszlám hitűnek vallotta magát.[1]

Az újoncok műveltségi színvonala magától értetődően országonként igen eltérő volt. Míg 1910 körül Alsó-Ausztriában - beleszámítva Bécset is - a lakosságnak már csak 3%-a volt analfabéta, a galíciai ruténoknál 61%, az isztriai és dalmáciai horvátoknál és szerbeknél pedig 64% volt ez az arány. Míg a cseheket magas intelligenciájuk alapján könnyen ki lehetett képezni, pl. az utászoknál, a műszaki eszközök kezelésére, a tiroliaknak vagy a bosnyákoknak alig tudták a fegyverek használatát megtanítani. A hároméves aktív katonai szolgálat szinte túl rövidnek tűnt ahhoz, hogy egy csak nagyjából is egységes kiképzési szintet el lehessen érni. A hadsereg humora szerint egy galíciainak három évre volt szüksége ahhoz, hogy egyáltalán ember legyen belőle, aztán további ötre ahhoz, hogy katonává váljon, igaz, akkor azonban a világ egyik legjobb katonája volt már.

Csupán ezek a különbségek is rendkívül súlyos problémákat okoztak a kiképzésnél, amely így a fiatal tisztektől gyakran többet követelt, mint amennyit azok nyújtani tudtak. A helyzet akkor lett volna a legkönnyebb, ha „tiszta" nemzetiségű csapattestek azonos nemzetiségű tisztek vezetése alatt álltak volna. De ez a legjobb esetben is multinacionális hadsereget eredményezett volna, amelyben kiszámítható, hogy mikor hatnak a katonákra nemzetük elszakadási törekvései. Ezen a téren messzemenően csak belpolitikai megfontolások játszottak szerepet. Egy nemzetek feletti tisztikar által vezetett hadseregnek kellett azt a vaskapcsot képeznie, amelynek segítségével a korona – úgy, mint 1848/49-ben a monarchiát adott esetben erőszakkal is össze tudja tartani. De a hadseregnek nemcsak erőszakkal kellett hatnia, hanem neveléssel is. A hadsereg nem lehetett persze a nemzet iskolája, de tőle várták el az újoncoknak az összosztrák állameszme szellemében való nevelését.

A túlnyomórészt vidéki származású újoncok látóköre és műveltségi színvonala a katonai kiképzéssel emelkedett, de nemzeti hovatartozásukkal kapcsolatos érzelmeiket is elveszítették volna, azt aligha lehetett feltételezni. A tapasztalat sokkal inkább azt mutatta, hogy a műveltségi fokkal emelkedett a nemzeti öntudat is. Ez viszont azt jelentette, hogy önmagában a kiképzés még nem volt ahhoz elegendő, hogy egy alakulatot, ha saját nemzetiségük tagjaival szemben vetették be, immúnissá tegyen a „kísértésekkel" szemben. Valamelyes biztonságot csak az jelenthetett, ha pl. bosnyák gyalogosokat vethettek be randalírozó német nemzetiségű diákok ellen, vagy magyarokat cseh tüntetők ellen, vagy németeket szerb nacionalisták ellen. Azaz a katonákat indifferenssé kellett tenni a nemzeti viszályokkal szemben, és ezt csak azzal lehetett elérni, ha - amennyire lehetett - elszakították őket saját nemzeti bázisuktól. Ehhez átfogó intézkedésekre volt szükség. Ezért állomásozott a cs. és k. gyalogezredek és vadászzászlóaljak zöme, valamint a lovasezredek nagy része is a kiegészítő körzeteken kívül, pl. a bosznia-hercegovinai csapatok zászlóaljaik zömével Triesztben, Grazban, Bécsben, Budapesten és a Lajta menti Bruckban. Ugyanakkor a cs. és k. gyalogezredek többségének egy-egy zászlóalját sorban Boszniába, vagy Dél-Dalmáciába kellett vezényelnie az ott állomásozó hegyi-dandárokhoz, ami ezeknek „kombinált" hadtest jelleget adott. Nem kell ahhoz sok fantázia, hogy elképzeljük, mit jelentett ez a kiegészítés, az ezredbeli kiképzés és végül egy esetleges mozgósítás szempontjából.

A Habsburg Monarchia keretein belül élő egyes nemzetiségek lakóterületeinek egymásba folyása miatt szinte kivételnek számított, ha nemzetiségi szempontból „tiszta" ezredek, azaz olyan csapattestek alakultak, amelyekben egyetlen nemzetiség alkotta a legénységi állománynak legalább a 90%-át. A közös hadsereg 102 gyalogezrede között, pl. csak hét-hét ilyen német és magyar, valamint két ilyen cseh ezred volt. Az összesen 12 huszárezred közül azonban tíz „tiszta" magyar volt, és a bosznia-hercegovinai csapatok (négy gyalogezred és egy vadászzászlóalj) is nemzetiségi szempontból egységesek voltak. De egyébként a csapattestek túlnyomó többségében kisebb vagy nagyobb százalékban általában két, néha azonban három-öt nemzetiség is képviselve volt. Ezzel azonban a nyelvi érintkezés is problémává vált, melyet a különböző szinteken valahogy meg kellett oldani.

Egyszer ott volt a vezénylet nyelve, ezen hangzottak el a szabályzatnak megfelelő vezényszavak (kb. 80). Aztán a szolgálati nyelv, ezen kellett érintkezni az alá- és fölérendelt szolgálati helyekkel. Az egyértelmű parancskiadás és a lehetőség szerint zökkenőmentes szolgálati kapcsolattartás érdekében ennek messzemenően egységesnek kellett lennie, ezért a használt nyelv az adott véderő nyelve volt. Így a vezényleti és a szolgálati nyelv a cs. és k. hadseregben, valamint a cs. k. Landwehrnél a német volt, a honvédségnél a magyar, kivéve a horvát honvédkerületet, ahol mind a vezényleti, mind a szolgálati nyelv a horvát volt. A legénységgel való személyes érintkezésben az ezred nyelvét kellett használni, s ez az a nyelv volt, amelyet s legénységnek legalább 20%-a beszélt. A honvédségnél, amely elméletileg nemzeti hadseregnek számított, ez a köznyelv is a magyar volt, illetve a horvát honvédségnél horvát, jóllehet a honvédezredekben, gondoljunk csak pl. a magyarországi németekre és az erdélyi románokra, természetesen más nemzetiségek is voltak. Lényegesen bonyolultabbak voltak a viszonyok a cs. és k. hadseregben, valamint a cs. k. Landwehrnél. A hadseregben csak 142 olyan csapattest volt, amelynek egy ezrednyelve volt. Ezek közül németül beszéltek tizenkét gyalogezredben, három lovasezredben, tizenkét tábori és hegyi tüzérezredben. A hadsereg 162 csapattestében kettő, 24 csapattestében három, és néhány ezredben négy, ill. öt ezrednyelv volt. A cs. k. Landwehrnél 19 csapattest volt egynyelvű, 44 csapattest pedig kétnyelvű és egy csapattest háromnyelvű.[2]

Ebben a számunkra ma bonyolultnak tűnő rendszerben a katonák összeírása, sorozása és bevonultatása sem volt egyszerű. Az újoncállítás munkálatai az összeírással kezdődtek. A községi polgári hatóságok a sorozást megelőző év november végéig összeírták a hatáskörükbe tartozó védköteleseket, majd az elöljáró polgári szerv jóváhagyása után kihirdették a névjegyzéket. Ezt követte a sorshúzás, amely azt döntötte el, hogy a sorkötelesek saját korosztályukon belül a közös hadseregbe, a honvédséghez vagy póttartalékba kerülnek-e.

A sorozás január 15 és március 15 között került végrehajtásra. Az újoncállítási bizottság polgári és katonai személyekből állt. A törvényhatóság főtisztviselőjének (alispán vagy helyettese), a katonai képviselőnek és egyben a hadkiegészítési körzet parancsnokának döntő, a többinek vélemény-nyilvánítási szavazati joga volt.

A sorozásra a védkötelezetteket a községi elöljárók, vagy úgynevezett bizalmi férfiak vezették fel, akik segítették a bizottság munkáját a besorozandó körülményeinek ismertetésével. Az egészségügyi, szellemi alkalmasságról a polgári- és katonaorvos közösen döntött. A gyalogos-, vadász-, lovas-, tüzér-, egészségügyi- és műszaki alakulatokhoz előfeltétel volt az 59 bécsi hüvelyk (156 cm) testmagasság. Mesterembereket már 153 cm-től besoroztak. A lovassághoz 172 cm-nél magasabbakat csak kivételes esetben, túlsúlyosakat, rövidlátókat egyáltalán nem osztottak be.

A magyar királyi honvédségnél ugyanazon szabályzatok, kiképzési utasítások és elvek voltak érvényben, mint a közös hadseregben, de a honvédség második vonalbeli meghatározottságából adódóan ezek igen sajátos módon jutottak érvényre. 1889-ig a honvédség részére nem volt meghatározva az újonc kiszabat és a tényleges szolgálati idő.

A honvédség azzal rendelkezhetett, ami a közös hadsereg létszámigényét meghaladta. Egy 1873-as törvény 20 hónapban maximálta a tényleges szolgálati időt, amelyet a legénység részletekben, vagy csak részben töltött le.

A gyalogságnál 1869-től 1882-ig csak nyolc hétig, október 1-től november végéig tartott a kiképzés. A két hónap eltelte után az altisztjelöltek és az állandósított, később keretszázadok kivételével az állományt tartós szabadságra küldték és csak az őszi gyakorlatok idejére hívták be újra.

Az első években századonként folyt az újonckiképzés, de az újoncok csekély száma miatt később zászlóaljanként, vagy féldandáronként szerveztek kiképző osztagokat. Azok részére akik október elején valamilyen okból nem tudtak bevonulni, május 1-től június végéig tartott a kiképzés.

1882-ben új alapokra helyezték a gyalogság kiképzését. Egy-egy honvédkerületben két-három tanzászlóaljat állítottak fel abból a célból, hogy az előző évben az anyazászlóaljnál kiképzett újoncokat század és zászlóalj kötelékekben gyakoroltassák. A tanzászlóaljak minden évben április 6-án álltak fel és június 14-ig tartott a gyakorlás. Itt előbb átismételték az előző év kiképzési anyagát, majd menet- és harcgyakorlatokat, lövészeteket hajtottak végre. Begyakorolták a mozgás- és nyugvásbiztosítási, a tábori szolgálati és a felderítési feladatokat is. A tanzászlóaljak rendszere 1890-ig élt.

Az osztrák-magyar hadvezetés felismerte, hogy a korszerű harcban megnövekedett a kis létszámú alakulatok, rajok, szakaszok szerepe, önállósága, ezért nagy gondot fordítottak az altisztek képzésére. A sorállományból kiválasztottakat, vagy önként jelentkezőket gyalogsági altisztképző iskolákba vonták össze. Ide minden zászlóalj évente 32 hallgatót vezényelt. Az oktatás december 1-től február végéig zászlóaljnál folyt, majd a hallgatók két hónapos időtartamra a dandár altisztképző tanosztályára kerültek. Ez utóbbit 1887-ben megszüntették és csak a zászlóaljnál folyt a képzés öthónapos időtartamban. Innét az altisztek a tanzászlóaljakhoz kerültek és részt vettek a kiképzésben. Az állam már kezdettől fogva ösztönözte az altisztképző iskolákba való jelentkezést azzal, hogy az állami hivatalokban bizonyos állásokat csak a polgári életbe visszatérő altisztekkel lehetett betölteni.

1889-ig a hadrendben előírt alakulatoknál, az őszi gyakorlatok kivételével nem tudtak kötelékszerű gyakorlásokat végrehajtani. Egy-egy állomáshelyen elhelyezett két vagy három zászlóaljból sem lehetett egy ütőképes létszámú századot összeállítani. Főképpen a tisztek gyakoroltatására bevezették az úgynevezett vázban való gyakorlást. Ez azt jelentette, hogy szakaszonként csak a parancsnoki és a két szárnytisztes helyet töltötték be. Az arcvonalszélesség betartását azzal biztosították, hogy a szakasz harcrendje szélességének megfelelő hosszúságú zsineget húztak ki, aminek a végeit a két szárnytisztes tartotta. Ilyen szakaszokból századokat, zászlóaljakat és ezredeket is létrehoztak.

A lovasságnál az újoncok kiképzése lényegesen tovább tartott mint a gyalogságnál. Előbb itt is a gyalogharcászat szabályait kellett elsajátítani, utána jött a lovaglás és a lóval való bánás megtanulása, végül a kötelékben való gyakorlás. Mindezek hat hónapot vettek igénybe. Az Ezredösszevonásokat 1895-ig csak az őszi gyakorlatok idején hajtottak végre.

1896-tól az újoncok már októberben bevonultak és a teljes 24 hónapot tényleges szolgálattal töltötték. A kiképzés rendszerében lényeges változás volt, hogy nyáron ezredgyakorlatokat is tartottak.

A lovasságnál 1894-ig megmaradt a régi bevonulási és kiképzési rend. 1895-től a lovasságnál is csak egy bevonulás volt évente, így nem kellett az egész évet újonckiképzésre fordítani. Az alapkiképzés lovardában október elejétől április végéig tartott, majd ezt követték a századkötelékben való gyakorlások.

Az őszi gyakorlásoknál 1891-től a magasabb kötelékekben — dandár, hadosztály — való gyakorlásra helyezték a hangsúlyt. 1896-tól csak hadosztály gyakorlatok voltak és a hadosztályok rendszerint részt vettek a közös hadsereg zárógyakorlatain is.

Az 1912. évi véderőtörvény (30. törvénycikk) és a honvédségről szóló törvény (31. törvénycikk) alapjaiban nem változtatta meg a kiképzési rendszert. Az 1913-ban megalakult tüzérség kezdetben teljesen kiképzett állományt kapott. Az 1913. október 15-én bevonult újoncállomány a kiképzést hasonló elvek alapján kapta, mint a másik két fegyvernem, de a teljes kurzus végig vitelét a háború kitörése megszakította.

Bár a modern milliós tömeghadsereg alapvető harcászati egysége a hadosztály volt, a hagyományok ápolásának a színtere mégis az ezred kötelék volt. Az ezredek hadrendi számmal és elnevezéssel is rendelkeztek. A hagyományokat tovább ápolva általában kétféle ezred-elnevezést alkalmaztak: állandót és változót. A változó az ezredtulajdonos személyének cseréje, vagy az ezred más helyőrségbe történt áttelepítése esetén változott. Nem minden ezred rendelkezett ezred-elnevezéssel, a hivatalos teljes megnevezés leírásakor ezt a békehelyőrség megnevezésével pótolták. Az ezredek többségének egyes részeit több helyőrségben helyezték el, ilyenkor a törzs helyőrségét adták meg.

Az ezred-elnevezéssel rendelkező közös hadseregbeli ezred teljes megnevezése tehát ilyen elemekből állt:

-                       hovatartozás (cs. és kir. közös Hadsereg, cs.kir. Landwehr, m. kir. Honvédség);

-                       ezred-elnevezés (ezred tulajdonos);

-                       békehelyőrség (Teschen);

-                       hadrendi szám (3.);

-                       fegyvernem (gyalogság);

-                       csapattest (ezred);

Tehát "cs. és kir. Károly főherceg tescheni 3. gyalogezred".

A gyalogezred 4500 főből, a lovasezred 1200 főből állt. 1918-ban az osztrák-magyar gyalogezred harci állományát 108 tiszt, 3547 altiszt és legénység, 2818 puska, 24 géppuska és 4 löveg vagy aknavető alkotta. Az ezred parancsnoka ezredes volt, akinek munkáját törzs segítette. Az ezredet arab hadrendi számmal jelölték. Az ezred mozgósításkor történő kivonulása után kezelőtestet (Verwaltungskörper) hagyott hátra, amely pótzászlóaljat (Ersatz-Bataillon) állított fel. A pótzászlóaljat a háború elhúzódása folytán folyamatosan egészítették ki, s küldték a hadműveleti területre 300 fős menetszázadok formájában. Az első világháború folyamán minden ezred havonta kapott kiegészítést veszteségeinek pótlására.[1] Johann Chistoph Allmayer-Beck: A császári és királyi haderő a soknemzetiségű Osztrák-Magyar Monarchiában. Az ELTE BTK-n 1988 március 17-én elhangzott előadása. Történelmi Szemle 1988.  5. szám 669. old.(Továbbiakban: Allmayer-Beck)

[2] Allmayer-Beck 671. oldal.

 
Naptár
2018. Január
HKSCPSV
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
<<   >>
 
Számláló
Indulás: 2005-12-26
 
The Árpád- Line
 
English version
 
De Arpad Lijn
 
Nederlandse
 
Publikationen
 
Studiums
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Linkajánló

www.bunkermuzeum.hu

www.klkf.gportal.hu

www.bazsalicska.gportal.hu

www.varak.hu

 

Magyarország egyetlen Olicity és legaktívabb Arrow rajongói oldala! Minden infó az aktuális 6. évadról és egyéb finomság    *****    Megjelent a The Sims 4 legújabb kiegészítõje, a Laundry Stuff Pack. Vajon megéri megvenni? Derítsd ki Te magad!    *****    Állatok - Könyvek - Zene - HobbiZoona Blog - Állatok - Könyvek - Zene - HobbiZoona Blog - Állatok - Könyvek - Zene -Katt    *****    Lépj be a lovak csodálatos világába! Nevelj te is nálunk! KATT KATT KATT KATT    *****    Nem lehet saját lovad? Nevelj virtuálisan ITT! Nevelj, versenyezz, licitálj szebbnél szebb lovakra!    *****    -Portálépítés és portáldíszítés kezdõknek és haladóknak! Rengetek leírás, JavaScriptek , CSS ,HTML kódok,Naptár,Design!-    *****    The Resident - A kórházi drámasorozat január 21-én indul Matt Czuchry és Emily VanCamp fõszereplésével! Nézzetek be!    *****    Mindenféle kérdésedre õszinte választ kaphatsz a valódi Kérdõasztrológia segítségével.    *****    Részletes személyiség és sors analízis / születési horoszkóp / ajándék 3 év elõrejelzéssel. Most érdemes ide látogatni!!    *****    Ha diplomás asztrológust keresel, aki BECSÜLET KASSZÁS alapon ad tanácsot és INGYEN OKTAT, akkor keress bizalommal!    *****    A BIOTÉRKÉP AZ IGAZI KARMA! MEGMUTATJA PONTOSAN,MILYEN FELADATTAL SZÜLETTÉL.EGY PRÓBÁT MEGÉR. SOK SEGÍTSÉG MINDEN NAP!!!    *****    Megnyitott a madárvendéglõ! Gyertek vendégségbe ti is Mályvához és Pipitérhez! Irány a Mesetár!    *****    Megnyitottam cikkes, véleményes blogomat! Sok-sok érdekes bejegyzéssel várlak naponta, ne hagyd ki! - Alice    *****    Sztárokról és idolokról írok,ajánlókat hozok,tippeket és tageket osztok meg veletek!Nézz be egy blogkóros lány oldalára!    *****    Az igazi karma a horoszkópodban a Felszálló holdcsomópont,a Chiron,a Lilith (Fekete Hold),Rendeld meg most!Várlak, katt!    *****    családi adókedvezmény 2018 nyomtatvány letöltés, feltételek tudnivalók    *****    Rendelj születési horoszkópot és 3 év elõrejelzés ajándékba a tiéd. Ne feledd a horoszkóp a lélek tükre,bele kell nézni!    *****    családi pótlék utalás 2018 - csp utalás - utalás idõpontja 2018 - családi pótlék kifizetések !    *****    Ismerd meg az Olicity párost! Minden a Zöld Íjász címû sikersorozat imádott szerelmespárjáról! Mindennap friss!    *****    SZEREPJÁTÉK! Ha aktív oldalon szeretnél játszani, nézz be és légy része egy egyedi történetnek! Csatlakozz!