E-mail

szaboojj@gmail.com

 
Menü
 
PREZENTÁCIÓK
 
Tanulmányok
 
Erődítés történet
 
Kárpáterődítések
 
Az Osztrák-Magyar Monarchia hadereje
Az Osztrák-Magyar Monarchia hadereje : A HUSZÁROK

A HUSZÁROK

Szabó JJ  2005.12.27. 10:09

A lovakról tudni kell, hogy menekülő állatok. Ha veszélyt éreznek azonnal futásban keresnek menedéket. A ló természeténél fogva tehát alkalmatlan a harcra, ahol zaj, kiáltozás, fegyverzörgés van. Ezen kívül a közelharcban a lovasnak a lovát neki kell vezetnie az ellenséges lovasság, vagy gyalogság zárt sorainak, hogy a ló súlyában rejlő lökő erőt ki tudják használni.

A HUSZÁROK

A ló, mint harci eszköz

Bölcs Leó, bizánci császár (886-912) "A hadi taktikáról" című katonai művében így ír: „A magyarok nem kitartóak gyalog megállni helyüket, mint akik gyermekségük óta lovagláshoz szoktak." Leó császárnak ebben az érdekes megállapításában az rejlik, hogy a magyarság - mint általában a nomádok - hamar felismerték a lónak, mint harci eszköznek az előnyeit. A ló mint szállítóeszköz vitte a harcost meglehetősen gyorsan és nagy távolságra. Így tudott váratlanul megjelenni az ellenség előtt, mögött, vagy annak oldalában. A lóban rejlő lökő erőt használta ki ellenállhatatlan támadásainak végrehajtására, a lóban rejlő gyorsaságot használta ki a csatatéren végrehajtott gyors meglepő manőverek végrehajtására és az ellenség következetes üldözésére.

A lovakról tudni kell, hogy menekülő állatok. Ha veszélyt éreznek azonnal futásban keresnek menedéket. A ló természeténél fogva tehát alkalmatlan a harcra, ahol zaj, kiáltozás, fegyverzörgés van. Ezen kívül a közelharcban a lovasnak a lovát neki kell vezetnie az ellenséges lovasság, vagy gyalogság zárt sorainak, hogy a ló súlyában rejlő lökő erőt ki tudják használni. Közönséges ló ilyen feladatra alkalmatlan. A lovakat erre születésüktől fogva trenírozni kell. Egy harci ló kiképzése tehát komoly szakértelmet és hosszú kitartó idomítást és állandó tréninget igényelt. Ezért az ára is sokszorosan meghaladta egy egyszerű hátas, vagy igavonó ló árát. Egy a XIII. századból fennmaradt kimutatás szerint ezüstben számolva egy közönséges ló ára 280 gramm, míg egy hadiló ára 1867 gramm ezüst volt.

A középkorban kialakult lovagi hadművészet a kistermetű lovak tenyésztését visszavetette. A nagytestű, a páncélos lovast elbíró lovak tenyésztése került előtérbe, de szinte végig megmaradt a könnyűlovasság, akiknek viszont kistermetű gyors lovakra volt szüksége. A török elleni háborúk és az azt követő szabadságharcok alatt a legfontosabb harcászati eszköz továbbra is a ló volt. A kitartó, edzett, kemény ellenálló katonaló a hadi sikerek elérésében döntő szerepet játszott. Ez magyarázza, hogy a XIII. századig lóideálunk a kistermetű keleti (arab) ló volt. Ennek a típusnak a tenyésztése a békésebb időszakokban eredményesen folyt. Az egész országra kiterjedő hadiállapot, a nagy csapattestek mozgása azonban tönkretette a lótenyésztés gazdasági bázisát, a ménesek, de még inkább a parasztság lóállománya tönkrement, elsilányodott.

A napóleoni háborúk befejeztével békésebb korszak következett. A katonai sikerek helyett a szórakozásra, a pompára kezdték használni a lovat. A harci erények helyett a szépség került előtérbe. Mindemellett a katonai ménesek továbbra is neveltek katonalovakat a hadsereg számára. Az első világháború kezdetén alkalmaztak utoljára nagytömegben lovasságot, de a modern gyorstüzelő fegyverek számára a ló túlságosan sérülékeny volt, nagy célfelületet mutatott és a viszontagságokat sem bírta elviselni. A háború végére már csak elvétve találunk lovas kötelékeket, inkább teherszállításra igás állatként alkalmaztak lovakat.

A huszárság fénykora a 16–19. századra esett. Arra a négy évszázadra, amikor Magyarország a Habsburg-birodalom egyik meghatározó, területileg a legnagyobb, önálló alkotmányát megtartó országa volt. És arra az időre, amikor két szabadságharcunk eseményei, harcai – a II. Rákóczi Ferenc vezette kurucoké, és az 1848–49-i – is lezajlottak. Jelentős szerepet játszottak a huszárok e függetlenségi harcokban, és miként hatott mindez – főleg a kuruc kori – a huszárság fejlődésére, elterjedésére világszerte. A nagymajtényi fegyverletételt követő években az Európa-szerte szétrajzó kurucok elvitték a magyar mintát, tapasztalatokat az őket befogadó országokba. Megtermékenyítve ezzel a meghatározó szerepet játszó országok többségének hadművészetét, kezdve Franciaországtól Poroszországon át egészen a cári Oroszországig. Mégis, mindezek mellett, a legnagyobb sikereket a Habsburg-zászlók alatt harcoló magyar huszárezredek érték el, és így vált világszerte ismert, sőt elismert lovas csapatnemmé a huszárság, mégpedig úgy, hogy végig megőrizte magyarságát. Annyira, hogy a nemzetközi közvélemény az összes huszárt – köztük a szintén jelentős horvátot is – magyarnak tartotta.

Huszárok az 1848/49-es szabadságharc után

A szabadságharc leverése után a huszárok a birodalom távoli tartományaiba kerültek. Ismét Csehországban, Galíciában, Bukovinában és Lombardiában állomásoztak huszáraink. Az 1850-es évek az ezredek átszervezésével telt. Az átszervezés ünnepélyes aktusaként először új zászlókat kaptak, majd új helyőrségekbe vonultak, ahol csak rövid ideig maradtak. Minden évben egy-egy nagy gyakorlaton vettek részt. A békeévek az 1851-ben szerkesztett lovassági szabályzat szigorú előírásai szerint zajlottak. A császári haderő lovasságát ebben az időben alaposan visszafejlesztették, azonban a huszárezredek számát tovább növelték. Ez a két nagy háborúnak volt köszönhető (1959, 1966).

Az 1859-es francia-piemonti szövetség elleni háború előtt a hadvezetés elrendelte a huszárezredek számának növelését. Az országot toborzókerületekre osztották, és toborzókülönítmények hívták zászló alá a még nem katonaköteles, vagy már kiszolgált katonákat. A Nagykunság férfijai számára ismét lehetőség nyílt a régi lovas hagyományok, a kun katonai virtus csillogtatására, mert Arad és Zalaegerszeg mellett Jászberény és Debrecen is egy-egy ezred felállítási helyéül jelölték ki. Ez utóbbi kettőbe jelentkezhettek a nagykun férfiak. A több mint 12 ezer önkéntesből egy huszárezredet és hat huszárosztályt állítottak fel 1859 június 16-ig. A nagykunok igen szépszámmal jelentkeztek, mert belőlük alakították meg a 13. Jászkun Önkéntes Huszárezredet, de szép számmal szolgáltak az 1. és 2. Debreceni, valamint a Kecskeméti Önkéntes Huszárosztályokban is[1]. A felállított legújabb lovas alakulatok bevetésére azonban már nem került sor, mert közben a háború véget ért, így az alakulatok zömét feloszlatták. A kunok harcértékét ismerve a Jászkun ezredet megtartották, magába olvasztva az aradi és a kecskeméti osztályokat. A debreceni és zalaegerszegi osztályokból is egy újabb ezredet alakítottak.

1860-tól 1.Jászkun Önkéntes Huszárezred, 1862-től pedig 13. Huszárezred néven besorolták a sorezredek közé. A debreceni 2. Önkéntes Huszárezred 14. sorszámmal került a Habsburg Birodalom huszár ezredei sorába. Sorezredek lévén ezredtulajdonost kaptak, azonban önkéntes jellegzetességeiket egészen 1867-ig megtartották[2].

Közös és honvédhuszárok 1868–1914 között

A Monarchia lovassága:

16 közös huszárezred 96 század

15 közös dragonyos ezred 90 század

11 közös ulánus ezred 66 század

10 honvéd huszárezred 60 század

6 Landwehr ulánus ezred 36 század

1 tiroli országos lovas lövészosztag 3 század

1 dalmát országos lovas lövészosztag 2 század

Összesen: 353 század

 

A Poroszországtól 1866-ban elszenvedett katonai vereség és az azt követő belső politikai átrendeződés a Habsburg Birodalmat a hadügyek területén is radikális változtatások bevezetésére kényszerítette. Az 1868. december 5-én szentesített véderőtörvény eredményeként a lovasságnál megszűntek, illetve csak a külsőségekre korlátozódtak a csapatnemi sajátosságok. Az egységesedés a hadszervezésben is tükröződött. 1867 októberében a meglévő 12 vértesezredet dragonyosezreddé alakították át, a két régi dragonyosezredet 13. és 14. hadrendi számmal közéjük sorolták.

A 14 huszárezred és a 11 ulánusezred egyelőre változatlanul megmaradt, csupán az ezredek belső rendjében történtek változások. 1873-ban feloszlatták a horvát-szlavón katonai határőrvidéket, és lovasságából a 10. dragonyos- és a 10. ulánusezredből 15. és 16. hadrendi számmal huszárezredet alakítottak, a 9. ulánusezredet pedig a huszárrá „lett" 10. dragonyosezred jogutódjává tették. Így összesen 14 dragonyos-, 16 huszár- és 11 ulánusezrede lett a birodalom közös hadseregének. Két-két ezred alkotott egy lovasdandárt, három-három lovasdandár egy lovashadosztályt. A hadosztályhoz tartozott még egy hatlöveges lovasüteg is[3].

A lovasalakulatok hadkiegészítési rendszere a territoriális elv alapján működött. A 16 császári és királyi huszárezred újoncozási területe, lefedve Magyarország egészét, a Budapesti IV., a Pozsonyi V., a Kassai VI., a Temesvári VII. és a Nagyszebeni XII. hadtest illetékességi területét foglalta magába.

·        A közös hadseregben 1888-ban törvénybe iktatták az „örökös ezredtulajdonosság" intézményét. A régi híres huszárok közül hármat érdemesítettek erre a címre, Hadik András a 3., Radetzky az 5., Nádasdy Ferenc pedig a 9. huszárezrednek lett örökös ezredtulajdonosa. Tovább élt az ekkor már igazán formális, de annál parádésabb és protokollárisabb valóságos ezredtulajdonosi rendszer is. Huszárezrede volt a Habsburg-házzal rokonságban álló uralkodócsaládok tagjai közül például II. Vilmos német császár és porosz királynak, I. Ferdinánd bolgár királynak, Lipót Frigyes porosz hercegnek és a brit uralkodónak. Az első huszárezrednek pedig, amint azt már ismerjük, hagyományosan a mindenkori osztrák császár, ekkor tehát I. Ferenc József volt a tulajdonosa.

A magyar királyi honvédlovasság megalakulása

Az 1868. évi véderőtörvény 28 huszár- és 4 dzsidásszázad szervezését rendelte el. A huszárokat 1-28, a dzsidásokat a 29-32-ig tartó sorszámmal jegyezték be. A századok hadrendi számuk mellé a törvényhatóságra utaló földrajzi nevet is kaptak, például Magyar Királyi Nógrádi 21. Honvéd Lovasszázad. Az 1870-es években a magyar honvédségben is átálltak az ezredrendszerre. A 40 lovasszázadból 1871-ben 10 lovasezredet alakítottak, 9 huszár lett, a tizedik dzsidás. A megkülönböztetés azonban nem sokáig tartott, mert a dzsidások előbb fegyverzetben és felszerelésben, majd névben is hamarosan követték a huszárokat. A honvéd lovasság krónikájához tartozik még, hogy 1881-ben két lovasdandár alakult, az egyiknek Arad, a másiknak Budapest lett a központja.

A honvédek fekete-sárga zsinórzat helyett meggyvöröset viseltek, csákójukra a kétfejű sas helyett a magyar címer került. Mentéjüket fehér báránybőr prémezte. Atilla helyett zsinóros sötétkék zubbonyt hordtak, a piros csákókon fehér lószőrforgó magasodott. Kezdetben a honvéd lovasszázad csak keretet képezett, és alig 40 huszár volt a létszáma. Idővel a honvéd huszárezredeket is a közös ezredek létszámára emelték.

A honvédhuszárok felállításuk óta egyforma buzérvörös csákókat viseltek, azonban 1887-ben a katonai vezetés elhatározta, hogy hat honvéd huszárezredből egy honvéd lovashadosztályt szervez, és ez az intézkedés az öltözetet is befolyásolta. Az 5., 8., 9. és 10. honvéd huszárezredeket háború esetén osztályonként felbontva gyalogos-hadosztályokhoz kívánták beosztani. A fennmaradó és a honvéd lovashadosztályba szánt ezredeknél a következőképpen változtatták meg a csákók színét: az 1. honvéd huszárezred szürke, a 2. honvéd huszárezred világoskék, a 3. honvéd huszárezred fehér, a 4. honvéd huszárezred fekete, a 6. honvéd huszárezred sötétkék és a 7. honvéd huszárezred fűzöld csákót kapott. Valamennyi ezred a csákó bal oldalán viselte ezredének sárgaréz számát. A közös huszárok a csákót díszítő kétfejű sason hordták a fekete ezredszámot.

A csákószíneket azért változtatták meg, hogy könnyebben meg lehessen különböztetni az ezredeket. Ugyanis a gyaloghadosztályok lovassága elsősorban felderítést végzett, míg az erős lovas tömegeket tartalmazó lovashadosztály alkalmazásánál lovasrohamra is sor került. Elképzelhető, hogy az ellenséggel történt összecsapás és az elkeseredett kézitusa után mennyire összekeveredtek a huszárok. Különböző csákóik alapján az egy ezredbe tartozók könnyebben gyülekezhettek.

A „manőver”

Ha már béke volt, ennek joviális unalmát a hadvezérek szemlékkel és hadgyakorlatokkal igyekeztek mozgalmasabbá tenni. A nagy manőverekre általában ősszel, a termények betakarítása után került sor. Ezek voltak a nagy „császárgyakorlatok" amit a honvédségnél természetesen „királygyakorlatnak" neveztek. Ilyenkor egész hadtestek álltak egymással szemben, döntnökök vizsgálták a hadmozdulatokat, és értékelték a csapatok és a tisztikar felkészültségét, kihirdetve a győzteseket és veszteseket. Mindezzel együtt a gyakorlatok meglehetősen sematikusak voltak. A résztvevők először hét-nyolc napos meneteket hajtottak végre, napi pihenőkkel, hol beszállásolva, hol a szabad ég alatt éjszakázva. Közben minden úgy zajlott, ahogy a valóságos háborút elképzelték. Amikor a csapatok elérték a két fél között meghúzott „demarkációs vonalat", a huszárok megkezdték a felderítést, miközben más fegyvernemek sátor- vagy barakktáborba vonultak. Maga a közvetlen manőver két-három napig tartott, s ezalatt a vezérkar által kidolgozott játékszabályok szerint mindkét fél eljátszotta a támadó és a védő szerepét is.

A huszár és a gépfegyver

A fegyvertervezők legfőbb törekvése az volt, hogy a puskával minél gyorsabban lehessen tüzelni. Ez a szándék vezetett az 1830-as években az első hátultöltő puska megszületéséhez, mely már a kezdeti időszakban is egy perc alatt 5 lövést tudott leadni. De még ez sem volt kielégítő, ezért a kutatás és a kísérletezés folytatódott.

A következő lépés az ismétlőpuska előállítása volt 1860-ban; Spencer karabélyába 7, puskájába 10 töltényt lehetett betölteni. Ezeknek a fegyvereknek már igen nagy volt a tűzgyorsasága, de a katonák ezzel sem érték be és megszülettek az első kezdetleges golyószórók. A töltés és az elsütés kézi erővel történt, míg csak 1883-ban Maim Hiram fel nem találta a teljesen önműködő géppuskát, mely 500-600 lövést adott le egy perc alatt.

Az osztrák-magyar hadseregben 1907-ben Schwarzlose osztrák szerkesztőnek sikerült egy vízhűtéses, jó minőségű géppuskát előállítania, mellyel megkezdték a gyalogezredek felszerelését. A lovasságra csak 1911-ben került sor, azonban nem minden ezred kapott géppuskát, hanem csak a két ezredből álló lovasdandár. Így a 16 közös huszárezred közül csak 7 ezrednek, a 10 honvéd huszárezred közül csak 4 ezrednek volt géppuskás osztaga 4-4 géppuskával.

A huszárok első háborús „kalandja”

1867 és 1914 között, a hosszú békekorszakban az Osztrák-Magyar Monarchia egyetlen nagyobb háborús részvétele Bosznia-Hercegovina okkupációja volt. A súlyos harcokkal járó megszállásban a huszárok közül a császári és királyi debreceni 7. Huszárezred vett részt, soraik között a nagykunsági huszárokkal. A hadjárat egyik legvéresebb eseménye a „maglaji huszármészárlás" néven vonult be a hadtörténelembe. 1878. július 31-én az ezred 5. századát felderítésre vezényelték. Az éjszaka a Boszna folyó mentén fekvő Maglajban érte őket, így itt éjszakáztak. A falu lakói békésen fogadták a huszárokat, amikor azonban augusztus 3-án egy a felkelőkkel történt kisebb összecsapás után visszatértek, a falu lakói a mit sem sejtő huszárokat két oldalról gyilkos puskatűzzel fogadták. A 144 fős század 41 halottat, 8 sebesültet veszített, több huszárnak pedig nyoma veszett.

A világháború folyamán átszervezést hajtottak végre a lovasságnál, első ízben 1915-ben, majd 1917-ben. Ennek egyik indoka az volt, hogy az állásharc kialakulása következtében a lovasság a lövészárokban nem tudott érvényesülni, ezért azt csökkentve a gyalogharcos létszámot kívánták emelni. A másik nyomós ok a nagy tóhiány volt magánál a lovasságnál is, de főként a tüzérségnél és a vonatnál, nemkülönben a hátország mezőgazdaságában. Ezért 1917-ben 7 lovashadosztályt gyaloghadosztállyá szerveztek át. Minden lovasezrednél csak egy 25 főből álló szakaszt hagytak meg s ezeket összevonva hadosztály lovasságként alkalmazták. Ezzel a lovasság mint fegyvernem lényegében megszűnt.[1] Ekkor alakult meg az 1. és 2. Zalaegerszegi-, az Aradi-, a Zombor-újvidéki, valamint a Horvát-Szlavon Önkéntes Huszárosztály is.

[2] A 13. Huszárezred ezredtulajdonosa Fridrich Lichtenstein lovassági tábornok, míg a 13. Huszárezredé Pálffy Móricz altábornagy lett.

[3] 1889-ben megújították a Véderőtörvényt. Ekkor került a hadrendbe egy újabb lovas (dragonyos)-ezred, s ezzel alakult ki a lovas fegyvernem első világháborúig érvényes struktúrája. A fegyvernem 42 császári és királyi lovasezredbő1 (16 huszár, 15 dragonyos, 11 ulánus), 10 magyar királyi honvédhuszár ezredből és 6 Landwehr ulánusezredből állt.

 

 
Naptár
2018. Január
HKSCPSV
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
<<   >>
 
Számláló
Indulás: 2005-12-26
 
The Árpád- Line
 
English version
 
De Arpad Lijn
 
Nederlandse
 
Publikationen
 
Studiums
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Linkajánló

www.bunkermuzeum.hu

www.klkf.gportal.hu

www.bazsalicska.gportal.hu

www.varak.hu

 

Magyarország egyetlen Olicity és legaktívabb Arrow rajongói oldala! Minden infó az aktuális 6. évadról és egyéb finomság    *****    Megjelent a The Sims 4 legújabb kiegészítõje, a Laundry Stuff Pack. Vajon megéri megvenni? Derítsd ki Te magad!    *****    Állatok - Könyvek - Zene - HobbiZoona Blog - Állatok - Könyvek - Zene - HobbiZoona Blog - Állatok - Könyvek - Zene -Katt    *****    Lépj be a lovak csodálatos világába! Nevelj te is nálunk! KATT KATT KATT KATT    *****    Nem lehet saját lovad? Nevelj virtuálisan ITT! Nevelj, versenyezz, licitálj szebbnél szebb lovakra!    *****    -Portálépítés és portáldíszítés kezdõknek és haladóknak! Rengetek leírás, JavaScriptek , CSS ,HTML kódok,Naptár,Design!-    *****    The Resident - A kórházi drámasorozat január 21-én indul Matt Czuchry és Emily VanCamp fõszereplésével! Nézzetek be!    *****    Mindenféle kérdésedre õszinte választ kaphatsz a valódi Kérdõasztrológia segítségével.    *****    Részletes személyiség és sors analízis / születési horoszkóp / ajándék 3 év elõrejelzéssel. Most érdemes ide látogatni!!    *****    Ha diplomás asztrológust keresel, aki BECSÜLET KASSZÁS alapon ad tanácsot és INGYEN OKTAT, akkor keress bizalommal!    *****    A BIOTÉRKÉP AZ IGAZI KARMA! MEGMUTATJA PONTOSAN,MILYEN FELADATTAL SZÜLETTÉL.EGY PRÓBÁT MEGÉR. SOK SEGÍTSÉG MINDEN NAP!!!    *****    Megnyitott a madárvendéglõ! Gyertek vendégségbe ti is Mályvához és Pipitérhez! Irány a Mesetár!    *****    Megnyitottam cikkes, véleményes blogomat! Sok-sok érdekes bejegyzéssel várlak naponta, ne hagyd ki! - Alice    *****    Sztárokról és idolokról írok,ajánlókat hozok,tippeket és tageket osztok meg veletek!Nézz be egy blogkóros lány oldalára!    *****    Az igazi karma a horoszkópodban a Felszálló holdcsomópont,a Chiron,a Lilith (Fekete Hold),Rendeld meg most!Várlak, katt!    *****    családi adókedvezmény 2018 nyomtatvány letöltés, feltételek tudnivalók    *****    Rendelj születési horoszkópot és 3 év elõrejelzés ajándékba a tiéd. Ne feledd a horoszkóp a lélek tükre,bele kell nézni!    *****    családi pótlék utalás 2018 - csp utalás - utalás idõpontja 2018 - családi pótlék kifizetések !    *****    Ismerd meg az Olicity párost! Minden a Zöld Íjász címû sikersorozat imádott szerelmespárjáról! Mindennap friss!    *****    SZEREPJÁTÉK! Ha aktív oldalon szeretnél játszani, nézz be és légy része egy egyedi történetnek! Csatlakozz!